Volym 4, nummer 1, 2016

Från orsak till mening – att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar inom olika religioner


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 4, nr 1, ss. 50-72
Författare: Anna-Karin Frisk
Publiceringsdatum: 2016-04-04

Inom religionsämnet för åk 4-6 ska elever kunna relatera konkreta religiösa uttryck till centrala tankegångar inom världsreligionerna. Anna-Karin Frisk har i sin studie undersökt vad detta kunnande innebär. Resultatet visade att innebörden kan förstås som att ritualen är en konsekvens av en central tankegång, eller att centrala tankegångar ger rituella handlingar mening. En slutsats av denna studie är också att en förmåga att kunna se betydelse i handlingar, att kunna se dem som symboliska, kan vara en ämnesspecifik förmåga i religionskunskap värd att utforska ytterligare.

Sammanfattning

Studien undersöker vad det innebär att kunna relatera rituella handlingar till centrala tankegångar i olika religioner, vilket är ett krav som kursplanen i religionskunskap för år 4-6 har på elevernas kunnande. Resultatet visar att kunnandet kan ses på olika sätt: som att förklara handlingar utifrån centrala tankegångar, eller som att se att centrala tankegångar ger handlingar mening. En slutsats är att en förmåga att se symbolik i handlingar kan vara en ämnesspecifik förmåga som religionskunskapsämnet kan bidra till att utveckla. I diskussionen problematiseras kursplaneformuleringen ”kunskaper om religioner” i anslutning till detta kunnande. Resultatet diskuteras vidare i relation till kunskap och bildning samt ’religious literacy’. Data utgörs av transkriberade elevsamtal, lärarsamtal samt videodokumentation under en Learning study i år 6.

Nyckelord: bildning, förmågor, kunnande, kunskap, learning study, Lgr 11, litteracitet, mellanstadiet, religionskunskap, religious literacy


Abstract

This study aims at finding out what it means to be able to relate ritual actions to central ideas in different religions, which is a requirement stated in the Swedish Religous Education curriculum for grade 4 to 6. It. Results show that the ’knowing’ can be seen in two ways: as an ability to explain ritual actions from central ideas, or to see that the central ideas give meaning to ritual actions. A conclusion from the results in this study is that an ability to see symbolism in actions can be a subject-specific ability that religious studies could help develop. A discussion relating to knowledge, formation and religious literacy is held. The results further suggest that the Religious Education curriculum needs to be problematized in relation to the phrase ‘knowledge of religions’, as well as to how to develop the specified knowing. Data consists of transcribed records from sound recordings and videodocumentation during a Learning Study in grade 6.

Keywords: religious education, RE, Middle School, Learning Study, knowing, knowledge, formation, religious literacy, abilities
Corresponding author: Anna-Karin Frisk / anna-karin.frisk@hsd.su.se

Artikeln som PDF