Volym 6, nummer 1, 2018

Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss. 23-42
Författare: Henrik Jakobsson, Andreas Jacobsson,
Publiceringsdatum: 2018-04-12

Sammanfattning

Hälsa i idrott och hälsa likställs ofta med hög fysisk aktivitet och att vara vältränad. Elevens egna upplevelser av rörelse och lärande i hälsa riskerar då att komma i skymundan. En hälsofrämjande, salutogen, syn på vad som påverkar hälsa kan öppna för att diskutera kunskaper i hälsa utifrån fler aspekter än sjukdomsprevention, svett och arbetspuls. Syftet med studien är att undersöka dels hur reflektioner om upplevelser av olika fysiska aktiviteter kan förstås som en aspekt av hälsa och dels hur undervisningens innehåll och form påverkar elevers samtal om olika synsätt på hälsa. Studien är genomförd med en iterativ metod och elevers tal har analyserats mot bakgrund av ett salutogent perspektiv på hälsa. Resultaten visar elevsamtal som successivt övergår från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk aktivitet som meningsfulla situationer. Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse. Artikeln belyser elevers förmåga att tala om upplevelser ur olika perspektiv, som en aspekt av kunnande i idrott och hälsa, samt hur elevers tal om upplevelser kan bidra till att forma en hälsosam(-mare) undervisning i idrott och hälsa.

av Henrik Jakobsson & Andreas Jacobsson

Nyckelord: elevers tal om hälsa, hälsoundervisning, idrott och hälsa, salutogent synsätt, yngre åldrar


Abstract

Health in Physical Education and Health, PEH, seems to be equivalent with high activity and becoming fit. The pupils’ individual experiences of movement and learning in health is at risk to be overshadowed. A salutogenic view of resources towards health can open to discussions of health as more than disease prevention, sweat and heart rate. The purpose of the study is to investigate how reflections on experiences of different physical activities can be understood as a perspective on health and how the lesson content and form influence the pupils’ talk of different aspects of health. The study is conducted with an iterative method and student’s statements have been analysed through a salutogenic perspective on resources for health. The results show statements that gradually change from descriptions of achievements to experiences of physical activity and movement as meaningful situations. The result also shows that the lesson content and form seem to affect how pupils talk about different experiences of physical activity and movement. The article highlights the ability to talk about experiences as an aspect of knowledge in PEH and how students talk about experiences can help shape a healthy(-ier) environment in PEH.

Keywords: Physical education, Health education, Salutogenic approach, Young learners, Talk about health
Corresponding author: Andreas Jacobsson / andreas.jacobsson@stockholm.se

Artikeln som PDF