Volym 4, nummer 2, 2016

Berättarteknik i elevberättelser från tidiga skolår


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 4, nr 2, ss. 46-67
Författare: Anna Nordlund
Publiceringsdatum: 2016-09-30

Sammanfattning

Ett viktigt kunskapskrav i årskurs 3 i svensk skola är att kunna skriva berättelser med tydligt handling. Med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig berättarteori undersöks i den här artikeln berättarteknik i elevberättelser från årskurs 1 till 3. Övergripande syfte är att få insikt i elevernas användning av berättarteknik för att stärka precisionsnivån i målbeskrivningar av vad slags berättarteknik barn i tidiga skolår kan förväntas kunna ta i bruk. Målet är att resultaten också ska kunna verka instruerande i undervisningspraxis. Under tre års tid har berättelser samlats in i samma klass. Totalt handlar det om fyra skrivtillfällen. Analyserna rör huvudsakligen återgivande av händelseförlopp med tidssamband och orsakssamband i en tydlig handling och användning av olika berättarperspektiv.

av Anna Nordlund

Nyckelord: berättarperspektiv, handling, kunskapskrav, lågstadiet, narratologi, skrivundervisning


Narrative techniques in children’s narrative in early school years

Abstract

Being able to write narratives with a plot is a proficiency in grade 3 in the Swedish school system. Using narratology this article examines narrative techniques in children’s narratives in early school years. The main objective is to increase the precision in the learning aims concerning narrative techniques children in early school years are expected to handle. An overall ambition is that the findings will be instructive also in the teaching practice. The texts analysed have been collected at four occasions from a class of pupils during their three first years of primary school. Mainly, the analyses concern depiction of temporal and causal relationships in a plot, and the use of different narrative perspectives.

Keywords: narratology, plot, narrative perspective, proficiency, L-1, elementary school
Corresponding author: Anna Nordlund / anna.nordlund@edu.uu.se

Artikeln som PDF