Volym 5, nummer 1, 2017

”Jag ritade först sen skrev jag” – elevperspektiv på multimodal textproduktion i årskurs 3


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 1, ss. 64-89
Författare: Eva Borgfeldt, Anna Lyngfelt
Publiceringsdatum: 2017-03-06

Dagens undervisningspraktik präglas av en tradition där skriftlig presentation dominerar som uttrycksform och där bilder betraktas som utsmyckning och ofta efterfrågas i slutet av arbetet med skoluppgifter. Samtidigt ställer den digitala tidsåldern krav på att vidareutveckla förmågor som att läsa, skriva och tolka multimodala texter både i och utanför skolan. Eva Borgfeldt och Anna Lyngfelt har intervjuat elever utifrån en textproduktion de gjort för att beskriva hur människor levde på stenåldern. Elever som upplevde det som jobbigt att skriva beskrev bland annat hur de valt att redovisa vad de lärt sig med bilder och färger. Författarna diskuterar vidare hur lärarens uppgiftsformulering styr hur eleverna väljer att förhålla sig till vad och hur de redovisar.

Sammanfattning

Artikelns syfte är att undersöka vad femton elever i årskurs 3, hälften av dem flerspråkiga, framhåller som betydelsefullt i samband med att de producerar multimodala texter som ska bedömas av deras lärare. Sociosemiotisk multimodal teoribildning, och multiliteracies-forskning, präglar forskningsansatsen. Det empiriska underlaget utgörs av individuella intervjuer med eleverna och deras multimodala textproduktioner. Resultaten visar att eleverna, oavsett språklig bakgrund, framhåller de semiotiska resurserna bild och färg, medan skrift tillsammans med övriga resurser utgör ett komplement. Resultaten visar också att eleverna, med ett undantag, har svårt att verbalisera sina tankar om bedömning. Sammanfattningsvis pekar resultaten på diskrepansen mellan det som eleverna i en specifik uppgift lyckas åstadkomma och det som de kan uttrycka att de har åstadkommit. Artikeln belyser också betydelsen av lärares uppgiftsformulering för resultatet av multimodal textproduktion, liksom behovet av kompetens för att kunna bedöma multimodal textproduktion.

Nyckelord: bedömning, elevperspektiv, meningsskapande, multimodalitet, semiotiska resurser


“I drew first then I wrote” - nine-year old students’ ideas on their choice of sociosemiotic resources and conceptions of assessment, when creating multimodal texts

Abstract

The aim of this study is to examine what students in grade 3, half of them multilingual, stress as important in multimodal text production while performing a task that is going to be assessed by their teacher. Sociosemiotic multimodal theories, and research on multiliteracies, form the theoretical basis for the study. The empirical data consists of fifteen individual interviews with the students. Through the interviews their multimodal text production appears to be complex. Also it becomes clear that images, rather than written text, play an important role for conveying messages in their texts. Furthermore, the interviews show that the students find it difficult to verbalize thoughts on qualities in their text productions. To sum up, the study stresses the risk for discrepancy between what students achieve, by the use of several resources, and the teachers’ notions of the students´ achievements. Additionally, the study highlights the role of task formulation and the need for competence when it comes to assessment of multimodal texts.

Keywords: multimodality, semiotic resources, student perspective, assessment, meaning making
Corresponding author: Eva Borgfeldt / eva.borgfeldt@gu.se

Artikeln som PDF