Volym 7, nummer 3, 2019

Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 3, ss. 48-74
Författare: Henrik Hansson
Publiceringsdatum: 2019-10-21

Sammanfattning

Forskning har visat att elever kan ha svårt att förstå platsvärde och att undervisning inte alltid lyckas med att utveckla deras kunskap om begreppet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om undervisning av platsvärde i grundskolans tidigare år. I studien definieras platsvärde som det värde en siffra representerar i ett tal, utifrån var i talet den står. Studien genomfördes av en grupp lärare och en forskare i en intervenerande och iterativ process med 20 elever i grundskolans årskurs 2. Variationsteorin har använts för att analysera videoinspelade lektioner med fokus på vad som gjordes möjligt att lära i undervisningen. Detta jämfördes sedan med eftertest som visade vad eleverna hade lärt sig. Resultatet visar att, när det gäller några av platsvärdets aspekter, verkar vissa variationsmönster som skapades i undervisningen ha varit mer gynnsamma för elevernas förståelse, än andra. Härvidlag förefaller de exempel som används att vara av betydelse. Studiens teoretiska bidrag och relevans för lärares undervisningspraktik diskuteras.

av Henrik Hansson

Nyckelord: interventionsstudie, matematikundervisning, platsvärde, variationsteori


The importance of varying aspects of the content for younger students learning of place value

Abstract

Research has shown that students may have difficulties understanding place value and that teaching does not always succeed to develop their knowledge about the concept. This study aims to contribute to the knowledge about how place value can be taught in the early years of school. In the study place value is definied as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. The study was conducted by a group of teachers and a researcher in an interventional and iterative process with 20 students in primary school grade 2. Variation theory was used to analyse what was possible to learn, which was compared to test results of what the students had learned. The results show that, regarding some aspects of place value, certain patterns of variation created in teaching seemed to have a more positive effect on students understanding, than other. In that respect, the examples used appears to be of importance. The theoretical contribution of the study and its relevance for teaching practice are discussed.

Keywords: Place value, Variation theory, Primary school, Intervention study
Corresponding author: Henrik Hansson / henrik.hansson@learningstudy.se

Artikeln som PDF