Volym 3, Nummer 15, juni 2015

Innebörden av att kunna ’house hop’ – rörelsekunnande som kroppslig förståelse


Referens: ForskUL nr 15, 2015, ss. 5-21
Författare: Gunn Nyberg
Publiceringsdatum: 2015-06-19

Sammanfattning

I den här artikeln presenterar jag en del av mitt avhandlingsprojekt (Nyberg, 2014) där syftet var att undersöka vad rörelseförmåga kan innebära i termer av vad ’man kan’ när man kan röra sig på olika sätt. Syftet med artikeln är att visa hur en fenomenografisk analys av elevers olika sätt att röra sig kan bidra till hur kunskapen om rörelsekunnande kan utvecklas. Den fenomenografiska analysen innebär att, i det här fallet, systematiskt undersöka hur elevers ’kroppsliga förståelse’ av en rörelse uttrycks genom olika sätt att röra sig. Resultatet av analysen visar även vilka aspekter av rörelsen som är möjliga att urskilja och erfara, vilket bidrar till en förståelse av vad det innebär att kunna en rörelse. I artikeln diskuterar jag hur en fenomenografisk ansats kan underlätta för lärare i idrott och hälsa att bortse från sina egna underförstådda antaganden om vad det innebär att behärska en rörelse och hur undervisningen i idrott och hälsa kan bidra till utveckling av rörelseförmåga.

av Gunn Nyberg

Nyckelord: dans, fenomenografi, knowing-known, kunnande, rörelsekunnande


The meaning of knowing 'house hop' - movement capability as somatic grasping

Abstract

This article reports a part of a doctoral thesis (Nyberg, 2014) of which the aim was to explore what capability to move can mean in terms of ‘what there is to know’ when knowing how to move in specific ways. The aim with this article is to show how a phenomenographic analysis of students’ ways of moving can contribute to how knowledge about capability to move can be developed. The phenomenographic analysis means, in this case, to systematically study how students’ somatic understanding of a movement is expressed through different ways of moving. The result of the analysis also shows what aspects of the movement are possible to discern and experience. This in turn, contributes to a specifikation of what it means to know a movement. It is discussed in what way a phenomenographic approach can facilitate for PE teachers to understand what it means to know a movement from the students’ point of view and thereby ‘bracket’ one’s own underlying assumptions regarding what it means to master a movement. Additionally, a phenomenographic approach can provide ways of developing the teaching and learning of capability to move in the context of PE.

Keywords: Knowing, Knowing-Known, Knowing in Moving, Phenomenography
Corresponding author: Gunn Nyberg, Ph. dr Educational Science, Sport Pedagogy, Dalarna University, Sweden / gny@du.se

Artikeln som PDF