Volym 6, nummer 1, 2018

Att urskilja och erfara sitt sätt att springa – kan elever lära sig det i idrott och hälsa?


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss. 43-63
Författare: Gunn Nyberg
Publiceringsdatum: 2018-04-12

Sammanfattning

Att utveckla elevers allsidiga rörelseförmågor är ett syfte med ämnet idrott och hälsa. Vad rörelseförmåga innebär är dock otydligt och följaktligen även vad eleverna ska kunna. Den Learning study som rapporteras i den här artikeln utgår från resultatet av ett forskningsprojekt där syftet var att utforska vad rörelseförmåga kan innebära. Att urskilja och erfara sitt sätt att röra sig visade sig vara ett kunnande som var betydelsefullt för utveckling av rörelseförmågan hos kunniga idrottsutövare. Syftet med denna studie var a, att undersöka vad det kan innebära att kunna urskilja och erfara sitt sätt att springa i olika sammanhang samt b, att undersöka hur undervisningen kan utformas i syfte att erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sitt kunnande. Resultatet visar en nyanserad bild av vad kunnandet innebär samt exempel på hur undervisning kan formas för att hjälpa elever att utveckla sitt kunnande.

av Gunn Nyberg

Nyckelord: fenomenografi, idrott och hälsa, learning study, rörelseförmåga


Abstract

One aim with the subject PEH is to develop students’ movement capabilities. However, the meaning of this concept is unclear and subsequently also what students are supposed to learn. The Learning Study reported in this article takes a departure from previous research with the aim of investigating the meaning of movement capability. The result shows that a significant capability is to discern and experience one’s own way of moving. The aim of this study was to a, investigate the meaning of discerning and experiencing one’s own way of moving and b, investigate possible ways to help students develop this capability. The result shows a nuanced picture of the meaning of this capability as well as examples of how to help students learn.

Keywords: Movement capability, Physical Education, Learning Study, Phenomenpgraphy
Corresponding author: Gunn Nyberg / gny@du.se

Artikeln som PDF