Volym 7, nummer 1, 2019

Barns frågor i lek


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 1, ss. 86-97
Författare: Agneta Jonsson, Susanne Thulin
Publiceringsdatum: 2019-03-18

Sammanfattning

I denna studie, som ingår i ett övergripande projekt om lekresponsiv undervisning i förskolan, analyseras de frågor barn ställer under lek. Frågor förstås här som språkliga handlingar som gör något till förgrund och något annat till bakgrund. Frågor indikerar därför vad som är i fokus för barns uppmärksamhet och säger något om hur barn förstår vad de leker. Frågor ses som viktiga att respondera på utifrån en ambition att utforma undervisning responsiv på lek. Syftet med studien var därför att bidra med insikter om vad vi kan lära av barns frågor för att kunna utforma och problematisera förskollärares undervisning i lek. Analysen fokuserar barns frågor i 51 videoobserverade leksituationer där barn och förskollärare deltar. Resultatet visar att barnen i huvudsak ställer frågor i och om leken de är engagerade i (94 av 104 frågor; som om) medan övriga frågor (10) handlar om något som aktualiseras av leken men som handlar om förhållanden utanför denna (som är). Implikationerna av detta resultat för undervisning i förskolan diskuteras.

av Agneta Jonsson & Susanne Thulin

Nyckelord: barns frågor, förskola, lek, undervisning


Children’s questions in play

Abstract

In this study, which is part of a larger project on play-responsive teaching in preschool, we analyze the questions children ask when they play. Questions are understood as verbal actions that renders something in the foreground and something else in the background. Questions indicate what is in focus of children’s attention when they play and are considered important to respond to with an ambition to design teaching responsive to play. The purpose is therefore to contribute with insights about what we can learn from children’s questions with an interest in teaching in play. The study is based on an analysis of all questions children ask in 51 video documentations where teachers and children play. The results show that children primarily (94 of 104 questions) ask about matters in or about the play they are engaged in (as if), while the rest of the questions (10) concern something actualized in play but concerning conceptual matters outside the play (as is). The implications for teaching in preschool are discussed.

Keywords: Children’s questions, Play, Preschool, Teaching
Corresponding author: Agneta Jonsson / agneta.jonsson@hkr.se

Artikeln som PDF