Volym 3, Nummer 15, juni 2015

”Inte ett öga torrt” – en studie rörande ämnesdidaktiska val i teaterundervisning


Referens: ForskUL nr 15, 2015, ss. 38-60
Författare: Pernilla Ahlstrand
Publiceringsdatum: 2015-06-19

Sammanfattning

I artikeln lyfts resultat från ett pågående arbete fram, där en ny metod prövas. Syftet är att visa hur studier av lärarens didaktiska val kan bidra med kunskap om hur ett kroppsligt kunnande inom skolämnet teater på gymnasienivå utvecklas. Metoden om används är ett exempel på hur man kan studera lärarens didaktiska val och därigenom utveckla kunskap om innehållsliga aspekter av ämnet. Resultatet från studien, där interaktionsanalys har använts, pekar på hur lärares professionella omdöme delvis är inbegripet som del av en praxis. De slutsatser som dras avser att visa hur kunskap i ett estetiskt ämne kan visualiseras och artikuleras. Artikeln syftar till att problematisera och diskutera hur man kan prata om och i undervisningen hantera utvecklandet av ämnesspecifika förmågor.

av Pernilla Ahlstrand

Nyckelord: förmågor, interaktionsanalys, kroppslig kunskap, teater på gymnasiet


"Not an eye dry" - a study concerning the didactic choices in theatre education

Abstract

The article highlights the results of an on going project, where a new method is applied. The purpose is to show how a study of the teacher's didactic choices can contribute to an understanding on how bodily knowledge in theatre studies at secondary school level is being developed. The method used is an example of how one can study the teacher's didactic choices and thereby through this develop knowledge of the content-related aspects of the subject. The result of the study, where interaction analysis has been used, points to the teacher's professional judgment, as something, which is to some extent included into the teacher’s classroom practice. The conclusions drawn are intended to show how knowledge in an aesthetic subject can be visualized and articulated. The article aims to debate and discuss how one can talk about and manage the development of subject-specific abilities in teaching.

Keywords: theatre at upper secondary school, bodily knowledge, capabilities, interaction analyses
Corresponding author: Pernilla Ahlstrand, Ph. dr Educational Science, theatre teacher working with school development projects, Holavedsgymnasiet, Tranås, Sweden / paa@ho.tranas.se

Artikeln som PDF