Volym 4, nummer 1, 2016

Tävling och acceleration för utveckling av matematisk förmåga – en analys av matematiskt begåvade elevers erfarenheter av stödjande verksamheter


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 4, nr 1, ss. 25-49
Författare: Verner Gerholm
Publiceringsdatum: 2016-04-04

Tidigare studier har visat att det långt ifrån alltid går bra för elever med fallenhet för ett visst skolämne, att de ofta inte presterar efter sin förmåga. Forskning har även visat att de löper en betydande risk att uppleva skolan som tråkig och ointressant om de redan behärskar det som de förväntas lära in. Verner Gerholm har undersökt hur matematiskt begåvade elever upplever olika stödjande verksamheter. Resultaten tyder på att läsa i en snabbare takt eller på högre nivå, eller tävla med jämnåriga i ämnet, upplevs av elever som särskilt sporrande med störst betydelse för den egna utvecklingen.

Sammanfattning

Artikeln presenterar resultatet från en enkät och intervjustudie med 27 finalister från en nationell matematiktävling för gymnasieelever. En utgångspunkt för studien är att matematisk förmåga inte är statisk utan i hög grad förändringsbar och att utveckling sker genom matematisk aktivitet. Syftet med studien var att undersöka omfattningen av de matematiska verksamheter som eleverna deltagit i under sin skolgång och vilken betydelse eleverna tillmäter dem. Generellt uttalar sig eleverna positivt om de verksamheter de deltagit i. Detta gäller i synnerhet acceleration i ämnet samt tävlingsmatematik som anses särskilt betydelsefulla. Studien indikerar att verksamheter som erbjuder ett ramverk att förhålla sig till och där progressionen synliggörs, i högre utsträckning uppskattas av eleverna. Sådana verksamheter kan till exempel innebära att eleverna ges möjlighet accelerera i ämnet eller att de erbjuds att arbeta med tävlingsproblem.

Nyckelord: accelererande undervisning, berikande undervisning, matematikundervisning, matematiskt begåvade elever, tävlingsmatematik


Abstract

The article presents the results from a questionnaire and interview study of a total of 27 finalists in a national mathematical competition for students in Swedish upper secondary schools. A presumption for the study is that mathematical ability is highly mutable and that mathematical activity is necessary to enable development. The aim of the study was to investigate to what extent the students had participated in various mathematical activities during their years in school and what impact the students attach to these activities. Generally the students were positive about the activities they had participated in. Specifically acceleration in the subject and mathematical competitions stand out as particularly significant activities according to the students. The study shows the significance of mathematical activities providing a framework to relate to, which will make the progression more visible for the students. Such activities could be mathematical competition problem solving or acceleration in the subject.

Keywords: acceleration in mathematics, enriching teaching, gifted education, mathematical activities, mathematic competition, mathematics education, mathematically gifted students
Corresponding author: Verner Gerholm / werner.gerholm@nacka.se

Artikeln som PDF