Volym 11, nummer 1, 2023


Tema: Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning presenterar de tre gästredaktörerna Martin Stolare, Christina Olin-Scheller och Yvonne Liljekvist fyra artiklar där frågor om hur innehållet i undervisningen väljs ut och sedan transformeras med syfte att möjliggöra för eleverna att lära sig. Begreppet kraftfull professionskunskap, ur engelskans powerful professional knowledge, avser lärares förmåga att undervisa ett specifikt ämnesinnehåll för en särskild grupp elever. Artiklarna behandlar pedagogiska utmaningar i undervisning av så vitt skilda ämnen som geografi, svetsning och matematik samt utveckling av ämnesövergripande undervisning i digitala miljöer.