Nummer 13, september 2014

Att använda elevsvar i undervisningen


Referens: ForskUL nr 13, 2014, ss. 53-66
Författare: Erica Karlsson, Ann-Christine Wennergren
Publiceringsdatum: 2014-09-29

Sammanfattning

Skolinspektionens granskning av svenska skolor från 2010 visar att tyst arbete premieras och att elever inte ges möjligheter att lära tillsammans eller reflektera kring sitt eget lärande. Analysen ger en dyster bild av undervisning som ofta gynnar elevers individuella projekt, där tid för gemensamma upplevelser har minskat och där innehållet i det gemensamma samspelet har förändrats. Syftet med föreliggande studie var att utveckla kunskap om hur lärare systematiskt kan basera sin undervisning på samtal som utgår från elevernas förståelse. Nio lektioner i matematik i årskurs fyra har videofilmats. I analysen framkom tre kategorier. Först och främst använder sig läraren av olika sätt att ställa följdfrågor där kontrollerande frågor var vanligt förkommande. Läraren förstärkte också elevsvar genom att både lyfta fram det som var rätt och visa på vad som blev fel. Slutligen följdes elevsvar upp för att föra lektionen framåt. Resultaten indikerar att det i elevernas ” fel-svar” ligger en potential för lärande. Studien ger därmed implikationer att lärarens förmåga att ta tillvara elevsvar som underlag för undervisning i hög grad påverkar elevers möjligheter att lära.

av Erica Karlsson & Ann-Christine Wennergren

Nyckelord: elevsvar, flerstämmighet, följdfrågor, förstärkning, lyssnande, uppföljning, videodokumentation


The use of students’ answers in interactive teaching

Abstract

The results of an inspection in Swedish schools in 2010 showed that students’ working individually without communication with peers was the most dominant mode. There were few occasions to reflect and learn together in groups. The report gives signals that teaching sessions, where time for shared experiences among students, are limited. The aim of the present study was to generate knowledge of how teachers’ can perform an interactive teaching based on students’ experiences. Nine lessons of Maths in school year four were video documented. The analysis displayed three categories: Teaching based on open questions, teaching based on positive confirmations and teaching based on uptakes of students answers. Findings indicate that there is a potential for learning when teaching is based on students’ wrong answers. Furthermore teachers with competence to integrate students’ answers, as a part of teaching, influenced student learning.

Keywords: Confirmation, inclusion based on content knowledge, multi-voiced classroom, questions, students’ answers, uptakes
Corresponding author: Ann-Christine Wennergren, Associate Professor of Education, Halmstad University, Teacher Education, Sweden, Anki.Wennergren@hh.se / Anki.Wennergren@hh.se

Artikeln som PDF