Nummer 13, september 2014


Detta är fjärde numret av Forskning om undervisning och lärande som vetenskaplig tidskrift. I tre av studierna i detta nummer har artikelförfattarna använt olika lärardrivna forskningsmodeller för att systematiskt utforska den egna verksamheten, för att producera ny kunskap. I en artikel har designen av en fysiklaboration förändrats i syfte att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Genom klassrumsobservationer har en studie analyserat hur lärare använder elevsvar i sin matematikundervisning. Learning study, som modell, har använts i en artikel för att undersöka hur elever i år två använder och uppfattar tallinjen. Den fjärde studien i detta nummer synliggör verksamma förskollärares erfarenheter av överlämning från förskola till förskoleklass.