Nummer 13, september 2014

Är det man ser det som sker? – En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus


Referens: ForskUL nr 13, 2014, ss. 5-29
Författare: Carina Andersson, Anders Jonsson, Helena Danielsson Thorell, Andreas Holst
Publiceringsdatum: 2014-09-29

De naturvetenskapliga ämnena kan av vissa elever upplevas som svåra. Detta kan leda till att de känner sig exkluderade och att ämnena inte uppfattas som engagerande. Det har varit utgångspunkten i denna studie som Helena Danielsson Thorell, Carina Andersson, Anders Jonsson och Andreas Holst har gjort utifrån en laboration om strålning. De har med designbaserad metod undersökt hur elevers delaktighet och förståelse kan öka genom att göra genomtänkta förändringar av introduktionen av och instruktionerna till en laborativ uppgift.

Sammanfattning
Studien visar att elevers delaktighet och inkludering ökar som en konsekvens av genomtänkta förändringar av en laboration. Resultaten indikerar att det krävs mer än en ytlig betraktelse av laborationen för att upptäcka hur eleverna interagerar och hanterar uppgiften. En laboration som handlar om strålning studerades ur elevers perspektiv, för att få en uppfattning om hur lärarens intentioner realiserades. Laborationstillfällena följdes genom observationer med ljudinspelningar och anteckningar som sedan analyserades. Under studien förändrades designen av laborationen i syfte att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Observationerna från ursprungstillfället visade inte många tecken på självständigt agerande. Efter två cykler av analys och förändring styrde eleverna i hög grad själva över hur mätdata samlades in och tolkades.

Nyckelord: agens, designbaserad metod, didaktiska val, elevperspektiv, inkludering, laborationer, övergripande och närliggande syften


Artikeln som PDF