Nummer 13, september 2014

Är det man ser det som sker? – En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus


Referens: ForskUL nr 13, 2014, ss. 5-29
Författare: Carina Andersson, Anders Jonsson, Helena Danielsson Thorell, Andreas Holst
Publiceringsdatum: 2014-09-29

Sammanfattning

Studien visar att elevers delaktighet och inkludering ökar som en konsekvens av genomtänkta förändringar av en laboration. Resultaten indikerar att det krävs mer än en ytlig betraktelse av laborationen för att upptäcka hur eleverna interagerar och hanterar uppgiften. En laboration som handlar om strålning studerades ur elevers perspektiv, för att få en uppfattning om hur lärarens intentioner realiserades. Laborationstillfällena följdes genom observationer med ljudinspelningar och anteckningar som sedan analyserades. Under studien förändrades designen av laborationen i syfte att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Observationerna från ursprungstillfället visade inte många tecken på självständigt agerande. Efter två cykler av analys och förändring styrde eleverna i hög grad själva över hur mätdata samlades in och tolkades.

av Carina Andersson, Anders Jonsson, Helena Danielsson Thorell & Andreas Holst

 

Nyckelord: agens, designbaserad metod, didaktiska val, elevperspektiv, inkludering, laborationer, övergripande och närliggande syften


Abstract


Corresponding author: Helena Danielsson Thorell / helena.danielsson@stockholm.se

Artikeln som PDF