Nummer 11, december 2013

Datorn i skolans tyskundervisning ur ett elevperspektiv – Om svenska gymnasieelevers syn på datormedierad kommunikation och lärandet


Referens: ForskUL nr 11, 2013, ss. 5-29
Författare: Christine Fredriksson
Publiceringsdatum: 2013-12-17

Användningen av datorer i språkundervisningen kan utveckla elevernas vilja att kommunicera, visar Christine Fredriksson i sin studie. Elever som kommunicerade genom chatt-verktyg var aktiva i sin lärprocess och vidareutvecklade både ordföråd och grammatiska färdigheter. Jämfört med traditionella samtalsövningar var de även mer medvetna om sitt egna lärande.

Sammanfattning

 I artikeln presenteras resultat från en pilotstudie om svenska gymnasieelevers användning av datorer i tyskundervisningen. Syftet var att ta reda på hur eleverna upplever chattkommunikation som inlärningsverktyg, jämfört med muntliga samtal. Resultatet visar att båda kommunikationsformer upplevdes att ha väckt elevers vilja att kommunicera på tyska och ha utvecklat medvetenhet om det egna lärandet. Eleverna i chattgruppen var dock överlag mer positiva och mer medvetna om interaktionsformens positiva effekt på lärandet, än eleverna i samtalsgruppen. Detta tyder på att modaliteterna och interaktionserbjudanden i chatt verkar kunna ge bättre förutsättningar för att elever ska kunna utveckla kommunikativ kompetens i tyska. Studien visar också att eleverna efter experimentet använder sina datorer i väldigt liten utsträckning i sin tyskundervisning. Ett behov av en riktad pedagogisk insats för att ändra elevernas datoranvändning, och för att både eleverna och läraren ska bli involverade i utvecklingsprocessen, har identifierats.

Nyckelord: chatt, datormedierad kommunikation, elevattityder, kommunikativ kompetens, tyskundervisning


Artikeln som PDF