Nummer 11, december 2013

Svenska och svenska som andra språk i Gy11 – två jämbördiga ämnen?


Referens: ForskUL nr 11, 2013, ss. 44-60
Författare: Catarina Economou
Publiceringsdatum: 2013-12-17

Sammanfattning

Studiens syfte är att analysera och jämföra innehållet i ämnesplanerna (Gy 11) för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet och diskutera vilka konsekvenser dessa skillnader kan medföra. Bakgrunden är de ämneskonceptioner som ämnet svenska som andraspråk har haft under sin unga historia och metoden som använts är en kvalitativ textanalys. Resultaten visar att ämnet svenska som andraspråk fortfarande kan ses som ett stödämne med färre kognitiva utmaningar och med ett fokus på form. Ämnet är underordnat ämnet svenska, där innehållet i större utsträckning fokuserar på ’personlig utveckling’ och demokratiaspekter.
av Catarina Economou

Nyckelord: ämneskonception, demokrati, exkludering, läroplan, Svenska, svenska som ett andraspråk, textanalys


Artikeln som PDF