Nummer 11, december 2013

Att förhålla sig till heteronormen i förskola och skola – Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den heteronormativitet de upplever på arbetsplatsen.


Referens: ForskUL nr 11, 2013, ss. 30-43
Författare: Mattias Lundin
Publiceringsdatum: 2013-12-17

Den heterosexuella normen i skolan skapar förväntningar på pojkar, flickor, män och kvinnor. Homo- och bisexualitet uppfattas i stor utsträckning som avvikande och fokus hamnar lätt på den kroppsliga sexualiteten. Detta gäller inte minst lärare i förskola och skola. Mattias Lundin har i sin studie visat att homo- och bisexuella lärare har svårigheter att säga ifrån och anpassar sig för att inte bli outade som homo- eller bisexuella samtidigt som flera har goda erfarenheter av att vara förebildskapande när de väljer att vara öppna för elever med sin sexualitet.

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att öka medvetenheten om homo- och bisexuella lärares vardag i svensk skola och förskola genom att belysa några av dessa lärares erfarenheter. Datainsamlingen grundar sig på skriftliga berättelser och analysen är genomförd med ett deltagarorienterat förhållningssätt där informanterna haft inflytande på urval och analys. Ett queerteoretiskt ramverk applicerades på det empiriska materialet och resultaten består av fyra strategier som beskriver hur dessa lärare hanterar de normrelaterade situationer som uppstår. Tolkningen visar att lärarna känner sig tvingade att säga ifrån och att anpassa sig men att man också helt enkelt undviker samtalsämnen och känsliga situationer. Det empiriska materialet ger också exempel på hur man kan arbeta för att skapa en förebild. Resultaten indikerar att arbete med att främja normmedvetenhet och ett öppet förhållningssätt är betydelsefullt för att underlätta allas varande i skolan.

Nyckelord: heteronormativitet, homosexualitet, lärarperspektiv


Artikeln som PDF