Moment


Artikeln ska innehålla följande moment:

Titel

Sammanfattning

En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Nyckelord

Engelsk titel

Abstract

Sammanfattningen på engelska: En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Keywords

Introduktion

Artikeln inleds med en bakgrundsbeskrivning som innehåller en genomgång av tidigare relevant forskning. Syfte och forskningsfråga/-or presenteras samt de avgränsningar som gjorts.

Material och metod

Här beskrivs de metoder och material som använts. Beskrivningen skall vara så detaljerad och noggrann att andra ska kunna bedöma tillförlitligheten och upprepa försöken. Metodbeskrivningen kan bestå av hänvisningar till andra publikationer där metoden/erna är utförligt beskrivna.

Resultat

Här redovisas resultaten. Vid behov illustreras resultaten med hjälp av till exempel tabeller, diagram, och fotografier.

Diskussion och slutsatser

Författaren värderar de resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området.

Referenser

Tidskriften tillämpar APA 7. Alla referenser som används i artikeln ska finnas med i referenslistan.

APA7 består av två delar, texthänvisningar i löpande text och en samlad referensförteckning i slutet.

Texthänvisningar markerar att textavsnittet inte skrivits av författaren själv. Texthänvisning i löpande text skrivs inom parentes med författarens efternamn och utgivningsår, (Carlgren, 2015). Om det är två författare anges bådas efternamn, (Graneheim & Lundman, 2004). Om det är fler än två författare till samma text anges endast namnet på försteförfattaren, (Johnson m.fl., 2001). Vid direkt citat används även sidnummer.

För övriga anvisningar för referenser se ForskULs riktlinjer för språk och referenslista.

Referenserna samlas i en referenslista i slutet av artikeln.