Moment


Artikeln ska innehålla följande moment:

Titel

Sammanfattning

En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Nyckelord

Engelsk titel

Abstract

Sammanfattningen på engelska: En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Keywords

Introduktion

Artikeln inleds med en bakgrundsbeskrivning som innehåller en genomgång av tidigare relevant forskning. Syfte och forskningsfråga/-or presenteras samt de avgränsningar som gjorts.

Material och metod

Här beskrivs de metoder och material som använts. Beskrivningen skall vara så detaljerad och noggrann att andra ska kunna bedöma tillförlitligheten och upprepa försöken. Metodbeskrivningen kan bestå av hänvisningar till andra publikationer där metoden/erna är utförligt beskrivna.

Resultat

Här redovisas resultaten. Vid behov illustreras resultaten med hjälp av till exempel tabeller, diagram, och fotografier.

Diskussion och slutsatser

Författaren värderar de resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området.

Referenser

Tidskriften tillämpar Harvardsystemet. Alla referenser som används i artikeln ska finnas med i referenslistan.

Harvardsystemet består av två delar, texthänvisningar i löpande text och en samlad referensförteckning i slutet.

Texthänvisningar markerar att textavsnittet inte skrivits av författaren själv. Texthänvisning i löpande text skrivs inom parentes med författarens efternamn, utgivningsår och eventuell sidhänvisning; (Hattie, 2009, s. 15). Om författarna är två eller tre kan &-tecknet användas; (Mehan, Villanueva & Lintz, 1996). Om det finns fyra eller flera författare till samma bok skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och m.fl. för att visa att det finns flera författare; (Johnson m.fl., 2001, s. 226).

När personlig författare saknas, till exempel publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc, Skrivs namnet som huvuduppslag; (Skolverket, 2001)

Referenserna samlas i en referenslista i slutet av artikeln.