Kvalitetskriterier


Kvalitetskriterier för publicering av artiklar i ForskUL

ForskUL, presenterar forskning av hög vetenskaplig kvalitet relaterat till skolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper (från förskola till vuxenutbildning). Det handlar såväl om forskning som fördjupar förståelsen för konkreta frågor om vad barn/elever har svårt att lära sig eller olika aspekter av undervisningen, som om forskning som utvecklar metoder och instrument för exempelvis bedömning av elevers kunnande. De praktikrelevanta resultat som publiceras ska vara granskade och vara knuten till annan forskning och på så vis bli en del i ett kollektivt kunskapsbygge – lärares professionella kunskapsbas.

Artikeln ska skrivas enligt Mall för manuskript ForskUL 2022 och ska uppfylla Kvalitetskriterier för publicering av artiklar i ForskUL.

För övriga anvisningar för referenser se ForskULs riktlinjer för språk och referenslista.