Granskningsprocessen


De artiklar som publiceras i Forskning om undervisning och lärande genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att de publicerade forskningsartiklarna håller vetenskapligt god kvalitet.

Innan en artikel skickas på granskning, har den bedömts och sållats ur av redaktionen. Artiklar kan redan i detta stadium refuseras om forskningsresultaten inte bedöms vara i linje med tidskriftens syfte och inriktning eller om de har stora vetenskapliga eller språkliga brister.

De artiklar som har sållats ut av redaktionen sänds vidare för granskning.

Kommunikationen under granskningsprocessen sker elektroniskt, genom e-post och digitala dokument. Granskningsprocessen kan då effektiviseras, men traditionella, högkvalitativa peer review-kriterier tillämpas för samtliga artiklar som antas för publicering.

Varje artikel sänds till minst två oberoende granskare. Processen är blind åt båda håll; artikelförfattarna vet inte vilka som har granskat deras texter och granskarna får inte veta vem som skrivit artikeln. Artikelförfattarna får aldrig veta vilka granskarna har varit. Det är däremot fritt för en granskare att ta kontakt med författare, efter det att artikeln har publicerats.

De vetenskapliga granskarna ombes att ge sitt utlåtande om artikeln i ett antal frågor, relevanta ur ett vetenskapligt och formellt perspektiv för en vetenskaplig artikel, och att bedöma artikelns kvalitet med utgångspunkt från principerna kunskapstillskott, praktisk relevans, resultatens användbarhet, teoretisk och metodisk kvalitet och läsbarhet, struktur och språklig framställning. Sedan sker en redaktionell bedömning av artikeln i ett av fyra alternativ:

Kan publiceras i befintligt skick
Kan publiceras efter mindre förändring/ar
Ny bedömning efter större förändring/ar
Kan ej publiceras

Det slutgiltiga beslutet för att anta en forskningsartikel, och att ge rekommendationer till författarna, tas av redaktionen.