Riktlinjer för språk och referenser


Skrivregler

ForskULs texter följer Språkrådets Svenska skrivregler.

Använd universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok för korrekta termer och begrepp. Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning.

Använd konsekvent svenska termer och begrepp i din text, utom väletablerade begrepp eller då innehållet kräver begrepp eller citat på annat språk. Skriv ut förkortningar (utom vid referenshänvisningar i parenteser).

ForskUL är en vetenskaplig tidskrift som även ska vara tillgänglig för intresserade läsare som inte har fördjupade kunskaper inom ett enskilt forskningsområde. För att öka tillgängligheten och läsbarheten är det därför viktigt att sträva efter aktiva meningar, konkretiseringar och stringens i struktur och innehåll. Använd gärna fotnoter eller förklaringar av icke allmänt kända eller teoretiska begrepp.

Anvisningar för referenser

Från och med 2021 använder ForskUL APA 7 i enlighet med Karolinska Institutets referensguide, med följande undantag:
Vid referenshänvisningar används endast svenska förkortningar (jfr, m.fl. och red.).
På svenska använder vi inte komma före & i referenser.
Notera att i APA 7 har antalet författare som anges i löpande text kraftigt begränsats; vid en eller två författare så skrivs namnen ut, medan i de fall då författarna är tre eller fler så skriv endast första namnet ut, övriga författare anges m.fl. Detta gäller även första gången referensen nämns. Notera att i referenslistan uppges samtliga författare. En annan förändring i och med APA7 är att förslagsort inte längre anges, endast förlagets namn.
I APA används konsekvent författare och år i löpande text för att hänvisa till en referens, även när samma referens återkommer.