Riktlinjer för referenslista


Referenslistan presenteras i alfabetisk ordning och innehåller författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation enligt följande:

Böcker

Butler, J. (1997). Exitable Speech: A politics of the Performative. New York: Rutledge.

Granath, G. (2008). Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. Göteborg: Göteborgs universitet.

E-böcker

För böcker som är lästa/nerladdade via ett bibliotek eller en bokhandel ska samma uppgifter finnas med som för tryckta böcker. På slutet med tillägget: E-bok.

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på Internet. Samma information ska finnas med som för tryckta böcker men med en fullständig URL-adress (http://…) samt åtkomstdatum då boken laddade ner/lästes. Om den kompletta URL: en blir väldigt lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var boken hittades; exempelvis http://books.google.se/

Webbsidor/internetkällor

För internetkällor inkluderas i den mån det finns tillgängligt följande uppgifter: författarens, organisationens eller myndighetens namn; årtal då det citerade senast ändrades (om tillgängligt); dokumentets eller sidans titel; webbplatsens titel eller ägare; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då dokumentet/informationen hämtades från dess plats på nätet.

Quennerstedt, M., Öhman, M. & Ericsson, C. (2008) Physical Education;in Sweden – a national evaluation. Education–line, tillgänglig http://www.leeds.ac.uk/educol/BEID.html. [Hämtad den 20 aug. 2012 från http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/169508.pdf]

Organisationer

Organisationer, myndigheter, föreningar etc står som författare när publikationen inte har någon speciell upphovsman:

Skolverket (2008). Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Fritzes.

Riksdagstryck

Typ. år/år:nummer. Eventuell titel. Stockholm, departement (eller utskott eller motsvarande)

Proposition 2010/11:20. Legitimation för lärare och förskollärare. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Lagar och författningar

För lagar och författningar inkluderas publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande), titel på lagen, utgivningsort och utgivare.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Akademiska avhandlingar

Samma uppgifter som för böcker plus uppgift om universitet där examen är avlagd. Förkortningen Diss. används för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling.

Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. (Diss.) Umeå: Umeå universitet.

Tidskriftsartiklar

Referenser till tidskriftsartiklar inleds med artikelns författare följt av år och titel. Tidskriftens titel skrivs med kursiv stil:

Dahllöf, U. (1989). Nyckelproblem i den svenska pedagogikens forskningsutveckling, Forskning om utbildning, vol. 16, nr. 4, ss. 4-20.