Volym 3, Nummer 14, februari 2015

Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan


Referens: ForskUL nr 14, 2015, ss. 41-61
Författare: Christel Persson, Ann-Christin Sollerhed
Publiceringsdatum: 2015-02-28

Sammanfattning

Sjutton lärarstudenter i idrott och hälsa deltog i ett utvecklingsprojekt på lärosätet med syftet att undersöka hur studenternas resonemang i hälsa och miljö utvecklades under de tre månaderna projektet varade. Datainsamlingen bestod av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Seminarier med föreläsningar och diskussioner samt ett studiebesök vid ett Science center utgjorde aktiviteter i projektet. Studenterna uttryckte sina kunskapsbrister och kritiserade undervisningen de genomgått i hållbar utveckling i ungdomsskolan och lärarutbildningen, och menade att den oftast handlat om sopsortering. De kopplade efterhand samman människors hårdutnyttjande av skog och mark med försämring av människans livsvillkor och hälsa. Merparten av studenterna vidgade perspektivet, från ett egocentriskt till ett biocentriskt synsätt. Studenterna sade sig under studien utveckla ett personligt engagemang för hälsa och miljö.

av Christel Persson & Ann-Christin Sollerhed

Nyckelord: hälsa, lärarutbildning, meningsfullhet, miljöutbildning, salutogent förhållningssätt, vidgat hälsobegrepp


Student teachers' reasoning about health and environment in their future profession at upper secondary school

Abstract

Seventeen student teachers in physical education participated in a project at the University. This article's purpose is to present the students' reasoning in health and environment developed during the three months the project lasted. Data collection consisted of questionnaires and focus group interviews. Seminars with lectures and discussions and a field trip to a science center comprised of activities in the project. The students expressed their lack of knowledge and criticized the education they have been involved in according to education in sustainable development, in schools and teacher training. They also argued that the training mostly focused on sorting trash for recycling. During the project the students linked together fierce exploitation of forest and land with worsening human living conditions and health. Most of the students broadened the perspective from an egocentric to a biocentric approach. The students expressed that they developed a personal commitment to health and the environment during the project.

Keywords: health, teacher training, meaningfulness, environmental education, salutogenic approach, expanded health concept, a broadened concept of health
Corresponding author: Christel Persson, associate professor of science education, Department of Teacher Education, Faculty of Education, University of Kristianstad, Sweden / christel.persson@hkr.se

Artikeln som PDF