Volym 3, Nummer 14, februari 2015


I detta nummer av ForskUL märks omstruktureringen av lärarnas arbete. Två artiklar berör olika aspekter av bedömningsproblematik. En studie behandlar lärarstudenters kunskaper och resonemang om ett av läroplanens syften som ska genomsyra verksamheten – miljö och hälsa. För att lärarprofessionen ska kunna utveckla en gemensam kunskapsbas krävs inte bara systematiserade studier som dessa. Den fjärde artikeln i detta nummer är ett exempel på behovet av utveckling av metod och begrepp för att kunna bygga ett eget forskningsfält. Artikeln visar på nödvändigheten att både bygga kunskap som skapar förståelse samt ett artikulerat språk för att utveckla undervisningen.