Nummer 10, maj 2013

Variation av ett undervisningsinnehåll för att möjliggöra urskiljning av kritiska aspekter avseende begreppet densitet.


Referens: ForskUL nr 10, 2013, ss. 82-105
Författare: Joakim Magnusson, Tuula Maunula
Publiceringsdatum: 2013-05-10

Sammanfattning

Denna artikel fokuserar undervisning om begreppet densitet och svårigheterna att få elever att lära sig det vi önskar. Syftet är att beskriva resultaten av en Learning study; kritiska aspekter av densitetsbegreppet samt en fördjupad förståelse av detta under- visningsinnehåll. Studien genomfördes i skolår 7 och 8 och målet var att få elever att kunna urskilja densitet hos olika gaser, vätskor och fasta föremål. Teoriramverket är variationsteoretiskt och i artikeln beskrivs hur denna teori om lärande kom att användas i praktiken av lärare, både före, efter och i undervisning. Resultatet av studien blev att vi lärare mer distinkt kunde urskilja kritiska aspekter för densitetsbegreppet och att vår förståelse av lärandeobjektet fördjupades genom att vi provade ut olika kritiska aspekter i undervisning. Vi menar att dessa aspekter kan ses som ett ämnes- didaktiskt bidrag till NO-undervisning. Dessutom beskrivs en undervisningssekvens om densitet, som genomförs efter studien, som ett exempel på de mer långtgående effekterna som vi menar att learning study kan ge.

av Joakim Magnusson & Tuula Maunula


Artikeln som PDF