Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Introduktion

Syftet med skriften Forskning om undervisning och lärande är att lyfta fram resultat från forskning som byggs med och för lärare.

Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning, inom skolans och förskolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper.

Med skollagens krav om att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund blir det allt viktigare med forskning om den verksamhet som bedrivs i klassrummen.

Forskning om undervisning och lärande är en tidskrift för publicering av sådana praktiknära forskningsprojekt.

Vår förhoppning är att kunna publicera forskning som kan ge lärare teoretiska och praktiska redskap i sitt arbete och som beskriver kunskaper som utvecklas i samverkan med och mellan lärare.

Skriften ges ut av Lärarstiftelsen i samverkan med Lärarförbundets vetenskapliga råd och Lärarförlaget.

ISSN 2001-6131

Forskning om undervisning och lärande

Detta är Forskning om undervisning och lärande i sin nya utformning, en vetenskaplig tidskrift om praktiknära forskning. Skillnaden mot tidigare är att innehållet nu är artiklar granskade inom ramen för ett peer review-förfarande. Skriften finns endast i elektronisk form på sidan och som pdf-filer.

Senaste numret:

Volym 4, nummer 1, 2016

ForskUL presenterar i detta nummer fyra artiklar. Två artiklar handlar om matematikundervisning. Den ena gäller undervisning om rationella tal i åk 4 - den andra om hur högpresterande elever kan stimuleras och utvecklas längre i sitt matematiska kunnande. En tredje artikel behandlar religionsundervisningen på mellanstadiet med fokus på utveckling av elevernas förmåga att relatera religiösa rituella handlingar till centrala tankegångar. Den fjärde artikeln analyserar danspedagogers ämnesspecifika språk, som delvis bygger på en muntlig tradition och sker både verbalt och kroppsligt.

Omslag, senaste numret

Utskrift från http://www.forskul.se