Nummer 12, maj 2014

Utbildning för hållbar utveckling – förmågor bortom läroplanen


Referens: ForskUL nr 12, 2014, ss. 61-77
Författare: Ingela Bursjöö
Publiceringsdatum: 2014-05-28

I undervisning om hållbar utveckling i grundskolans senare år värderar lärare kompetenser som kritisk reflektion, kreativitet och kommunikativa förmågor, utöver kunskaper om viktiga centrala ämnesspecifika begrepp. Flera av de önskvärda förmågorna går dessutom bortom läroplanen. Denna studie visar att det är av avgörande vikt hur den enskilde läraren uppfattar ett begrepp som hållbar utveckling. Författaren menar att det till stor del avgör hur läraren hanterar undervisningsuppdraget för hållbar utveckling. Hon skriver även att resultaten tyder på att lärarna inte nöjer sig med att ge individen kunskaper om tillstånden i världen utan även vill ge förutsättningar för att känna engagemang och vilja att handla för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Sammanfattning

Denna studie fokuserar på vad 28 lärare i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare år beskriver som önskade elevförmågor relaterat till utbildning för hållbar utveckling.Lärarna har intervjuats om vilka förmågor de strävade efter att deras elever skulle utveckla, tre av dem har även observerats i sin undervisningspraktik. Lärarna i studien värderar kunskaper om centrala ämnesspecifika begrepp som viktiga för utbildning för hållbar utveckling, men alltid tillsammans med andra mer generella kompetensersom kritisk reflektion, kreativitet och kommunikativa förmågor. Flera av de önskvärda förmågorna, såsom empati och att kunna förändra världen, går bortom läroplanen och beskriver en idealtyp av en god samhällsmedborgare. De observerade lektionerna ger exempel på såväl faktabaserade som normativa och pluralistiska undervisningssituationer. De förmågor som lärarna i studien värdesätter visar sig också möjliga att utveckla i den undervisning eleverna erbjuds. Däremot beskriver lärarna didaktiska bekymmer med begreppet ’hållbar utveckling’. Studien diskuterar hur uppdraget att utbilda för hållbar utveckling ställer höga krav på utbildningssystemet.

Nyckelord: kompetensutveckling, lärande för hållbar utveckling, lärarutbildning, pluralistisk undervisningstradition, transformativ process


Artikeln som PDF