Nummer 12, maj 2014

Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning


Referens: ForskUL nr 12, 2014, ss. 5-20
Författare: Minna Oja, Barbro Sjöberg, Marléne Johansson
Publiceringsdatum: 2014-05-28

Sammanfattning

Föreliggande artikel fokuserar kommunikativa aspekter i slöjdundervisning och baserar sig på en delstudie inom projektet ”Lärandets uttryck i slöjdpraktiker”. Det empiriska materialet består av videodokumentation av ett undervisningstillfälle i textilslöjd. I artikeln redogörs för studiens forskningsresultat som speglar hur olika kommunikativa aspekter används som resurs för lärande under ett slöjdtillfälle i skolan. Resultaten kan bidra till att stärka slöjdens roll som skolämne då de visar att elever, utöver sådant som kan uppfattas som traditionella slöjdkunskaper, också ges möjligheter att bli delaktiga i värdegrundsfrågor som finns inbäddade i kommunikationen.

av Minna Oja, Barbro Sjöberg & Marléne Johansson

Nyckelord: handling, kommunikation, lärande, slöjd, slöjdpedagogik


Communications embedded resource for learning in Sloyd education

Abstract

The present article focuses the communicative aspects in sloyd education and is based on a study within the project “Learning expression in sloyd practices”. The aim of the study was to obtain more knowledge about communication – verbal, non-verbal and visual communication – to be used as a resource for learning. The empirical material consists of video documentation during lessons in textile handicraft. The article outlines the study's findings which reflect how the different communicative aspects are used as a resource for learning during the sloyd lessons in school. The results may help to strengthen the role of the school subject sloyd when they show that students, in addition to things that can be perceived as traditional handicraft skills, also are given opportunities to become involved in fundamental values that are embedded in the communication.

Keywords: sloyd education, crafts, learning, communication, action
Corresponding author: Marléne Johansson, professor, Åbo Academi University, Faculty of education and welfare studies, Finland / marljoha@abo.fi

Artikeln som PDF