Nummer 5, februari 2011 – Forskande lärare delar erfarenheter om praxisnära forskningsmodeller


Lärare är inte bara konsumenter av ny kunskap utan också producenter – kunskapsbyggare. I detta nummer, Lärare som praktiker och forskare, presenteras erfarenheter från Lärares nätverk, learning study, designforskning, aktionsforskning och ämnesdidaktisk forskning. Erfarenheterna är hämtade från undervisningen inom förskola och skola i matematik, naturvetenskap, bild samt i svenska. En artikel går på djupet i behovet av en ”klinisk” mellanrumsforskning inom skolområdet. Medverkande författare är Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Christina Olin-Scheller, Ulla Runesson, Karin Rönnerman och Anitha Sidefors.