Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Undervisning i förskolan - en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus

av K Melker, E Mellgren & I Pramling Samuelsson

Hur undervisningen ska utformas i förskolan och hur förskolans särart ska framhållas är en viktig fråga. I denna artikel har Kristina Melker, Elisabeth Mellgren och Ingrid Pramling Samuelsson undersökt förskollärarens och barnens samverkan i en undervisningssituation. Deras analys har fokuserat på den stöttning och det gemensamma fokus som har uppstått i situationen. Just dessa begrepp som kallas 'scaffolding' och 'sustained shared thinking' menar de är viktiga komponenter för undervisning som värnar om förskolans särart.

Sammanfattning

Artikeln lyfter fram hur undervisning i förskola, med barn i fyra till fem års ålder, kan ta sig i uttryck. Undervisningen har två fokusområden dels stabilitet (teknik) och samverkan (social aspekt). Undervisning är ett nytt begrepp i förskolan för att beskriva målstyrd verksamhet. För att implementeras bör begreppet ses utifrån förskolans tradition och kontext. Data har generarats från en undervisningssituation som har videoobserverats och därefter analyserats med fokus på förskollärarens och barnens samspel och kommunikation utifrån begreppen sustained shared thinking och scaffolding. Resultatet visar att barn förväntas ha kunskap och förmåga att samarbeta parvis mot ett förutbestämt mål när de ska bygga en hög och stabil konstruktion med lego.

Nyckelord: undervisning, samverkan, scaffolding, sustained shared thinking, barn, förskola

Abstract

The purpose of this study is to explore teaching in preschool with children in the age of four to five, related to two different objects, decided by the preschool teacher team; stability (technique) and collaboration (social aspect). Teaching is often a disputed term in the context of preschool, and the term teaching has to be seen in the context of the preschool’s specific settings. Data was generated from video observations of one teacher and six children in the teaching session. The data has been analysed with focus on communication between the participants. The central concepts; sustained shared thinking and scaffolding have informed the analyses. The results show that if you put a group of children together they are expected know how to collaborate and have skills to build something jointly.

Keywords: teaching, collaboration, scaffolding, sustained shared thinking, children, preschool

Corresponding author: Kristina Melker, kristina.melker@gu.se

(Publicerad 12 april, 2018)

Artikeln som pdf

Kristina Melker är leg. förskollärare och doktorand inom forskarskolan FoRFa, Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande, vid Göteborgs universitet.

Elisabeth Mellgren är fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör barns tidiga skriftspråkslärande och övergång mellan förskola - förskoleklass - skola.

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot tidigare åldrar vid IPKL, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör barns lärande lek och läroplansfrågor.

Nummer 20

Utskrift från http://www.forskul.se