Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Volym 6, nummer 1, 2018

Årets första nummer av ForskUL innehåller fyra artiklar som på olika sätt bidrar till att specificera innebörden av det kunnande som elever förväntas utveckla. De belyser även hur undervisningen kan bidra till att en sådan utveckling blir möjlig. Första artikeln är en studie som kritiskt har granskat en elevuppgift i Skolverkets bedömningsstöd i NO. Två artiklar behandlar ämnet idrott och hälsa. Den ena undersöker hur undervisningen kan främja ett hälsosamt förhållningssätt till fysisk aktivitet och den egna hälsan. Den andra utforskar hur elever kan utveckla sin rörelseförmåga i löpning på gymnasiet. Den fjärde artikeln i detta nummer diskuterar undervisning i förskolan utifrån förskolans särart; en samverkan mellan lärare och barn där stöttning och ett gemensamt fokus analyseras.

E-ISBN 978-91-983896-6-1

Redaktionell kommentar 2018: 1

av Ingrid Carlgren

I år är det fem år sedan ForskUL omvandlades från att vara en tidskrift som handlade om forskning av relevans för lärare till att bli en Peer-reviewad vetenskaplig tidskrift för publicering av sådan forskning. Sedan dess har drygt 40 artiklar, av huvudsakligen ämnesdidaktisk karaktär, publicerats. Att en fjärdedel av artiklarna gäller svenskämnet är inte så konstigt, med tanke på att det är skolans 'största' ämne (när det gäller omfattning i tid). Mer värt att notera är att nästan lika stor andel berör NO-undervisnignen, jämfört med SO-undervisningen där vi endast har publicerat en artikel.

Elevers förmåga att planera undersökningar - en kritisk granskning av stödmaterial för bedömning i NO åk 1-6

av C Bergvall, M Lavett Lagerström & M Andrée

Systematisk undersökning är grundläggande kunskap inom naturvetenskap. Laborationer tenderar däremot ofta att fokusera på att göra rätt snarare än att planera och genomföra en undersökning. Skolverkets bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena, DiNO, innehåller elevuppgifter och lärarstöd för att bedöma olika förmågor. Cecilia Bergvall, Malin Lavett Lagerström och Maria Andrée har i sin studie kritiskt granskat ett diagnostiskt stöd för bedömning av elevers förmåga att genomföra systematiska undersökningar. De har studerat elever i årskurserna 4, 6 och 8 med fokus på förmågan att planera en sådan undersökning. Resultatet visar att olika elevgrupper tar sig an uppgiften på väldigt olika sätt och att materialet inte nödvändigtvis skapar den bedömningssituation som avses.

Artikeln som pdf

Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet

av A Jacobsson & H Jakobsson

I sin studie har Andreas Jacobsson och Henrik Jakobsson undersökt hur de i undervisningen kan främja utvecklingen av förmågan att tala om upplevelser av fysisk aktivitet. De antar ett hälsofrämjande, salutogent, perspektiv där förmågan att begripa, hantera och skapa mening i olika situationer är viktiga resurser. De diskuterar hur elevers möjlighet att utveckla förmågor att tala och resonera kring sitt eget deltagande kan främja utveckling av förmågan att reflektera på ett positivt och hälsosamt sätt kring sin egen hälsa.

Artikeln som pdf

Att urskilja och erfara sitt sätt att springa - kan elever lära sig det i idrott och hälsa?

av G Nyberg

Vad som främjar elevernas utveckling av en viss förmåga är centralt vid utformning av undervisning. Gunn Nyberg har i sin studie fokuserat på rörelseförmåga i idrott och hälsa på gymnasiet. Hon har studerat vad det innebär att kunna urskilja och erfara sitt sätt att springa. I sin artikel diskuterar hon rörelsekunnande och ger exempel på hur undervisningen kan utformas för att främja elevernas utveckling av denna förmåga.

Artikeln som pdf

Undervisning i förskolan - en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus

av K Melker, E Mellgren & I Pramling Samuelsson

Hur undervisningen ska utformas i förskolan och hur förskolans särart ska framhållas är en viktig fråga. I denna artikel har Kristina Melker, Elisabeth Mellgren och Ingrid Pramling Samuelsson undersökt förskollärarens och barnens samverkan i en undervisningssituation. Deras analys har fokuserat på den stöttning och det gemensamma fokus som har uppstått i situationen. Just dessa begrepp som kallas 'scaffolding' och 'sustained shared thinking' menar de är viktiga komponenter för undervisning som värnar om förskolans särart.

Artikeln som pdf

Utskrift från http://www.forskul.se