Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

”Ja tycker om B” – Barns deltagande i läs- och skrivundervisning i förskolan

av K Botö, A Lantz-Andersson & C Wallerstedt

Förskolan är en viktig plats för barns första möte med skriftspråk. När undervisning nu ingår i förskolans uppdrag blir det angeläget att se hur den kan se ut och hur den skiljer sig från läs- och skrivundervisningen i skolan. Kerstin Botö, Annika Lantz-Andersson och Cecilia Wallerstedt har i sin studie visat att lekfulla aktiviteter, där barnen tillåts interagera och vara med och bidra till att lösa problem, gav större delaktighet än aktiviteter som var lärarledda och riktade in sig på enskilda barn i gruppen. Forskarna diskuterar hur den lekfulla gruppaktiviteten, som kännetecknar förskolans praktik,främjar barnens intresse för skriftspråk, förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, i enlighet med det som står i styrdokumenten.

Sammanfattning

Mot bakgrund av förskolans betonade pedagogiska uppdrag är syftet med studien att bidra med kunskap om hur läs- och skrivundervisning kan gestalta sig och göras meningsfull i förskolans praktik. Ett sociokulturellt perspektiv har antagits, och i analysen av de videodokumenterade sekvenserna har begreppen ’guidat deltagande’ och ’intersubjektivitet’ använts. I resultatet presenteras två aktiviteter varav den första utvecklas till en lekfull gruppaktivitet, där barnen görs delaktiga, tillåts interagera med varandra och där läraren guidar barnen så att tillräcklig intersubjektivitet etableras. Den andra aktiviteten utvecklas mer i riktning mot en individuell problemlösningssituation, där samspelet i kommunikationen inte alltid innebär att intersubjektivitet etableras. En av slutsatserna som dras är att den lekfulla gruppaktiviteten där barnen tillåts interagera med varandra, som är utmärkande för förskolans särart, är av stor betydelse för att aktiviteten framstår som tillgänglig och meningsfull för barnen, vilket är av betydelse för vad som blir möjligt för dem att lära.

Nyckelord: läs- och skrivundervisning i förskolan, utbildnings-tv, guidat deltagande,
intersubjektivitet

“I like B” – Children’s participation in reading- and writing activities in preschool

Abstract

On the basis of the emphasized educational commitment for the Swedish preschool, the aim of this study is to contribute with knowledge about in situ literacy activities in the preschool practice. Theoretically the study is underpinned by sociocultural perspectives and the concepts ’guided participation’ and ’intersubjectivity’ have directed the analysis of the video recorded sequences. In the findings two activities are presented; the first developed into a playful group activity, where the teacher guided the children’s interaction and sufficient intersubjectivity was established. The second activity evolved into an individual problem-solving situation, where the interplay was constrained by insufficient intersubjectivity in the communication. In our conclusion we point to the importance of considering the specific nature of preschool when designing and implementing school inspired reading and writing activities for them to become accessible and meaningful for the children, which has implications on what is possible for them to learn.

Keywords: Reading- and writing instructions in preschool, Educational television program, Guided participation, Intersubjectivity

Corresponding author: Kerstin Botö, kerstin.boto@ped.gu.se

(Publicerad 16 oktober, 2017)

Artikeln som pdf

Kerstin Botö är doktorand inom forskarskolan FoRFa, Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande, vid Göteborgs universitet. Hon är förskollärare och grundskollärare med erfarenhet av både förskola, förskoleklass och grundskolans första årskurser. Hon är adjungerad universitetsadjunkt i förskollärarutbildningen.

Annika Lantz-Andersson är docent i pedagogik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes forskning rör digitala tekniker och digitala mediers betydelse för undervisning och lärande. Hon har deltagit i flera forskningsprojekt kring dessa frågor.

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som lärare i musik och matematik och hennes forskning rör undervisning i förskola och skola, i musik och estetiska ämnen.

Nummer 19

Utskrift från http://www.forskul.se