Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7

av A Varga

Elevers läsutveckling och läsintresse främjas av att ställa frågor till texter de läser. Anita Varga har undersökt hur olika typer av frågor kan främja olika aspekter av elevernas läsförståelseprocess, som att läsa på, mellan och bortom raderna i en text. Hon har studerat boksamtal i två klasser, årskurs 6 och 7, och använder sig av begreppet textrörlighet, för att beskriva förmågan att interagera med texten och därmed öka sin förståelse. Artikeln diskuterar behovet av ett systematiskt och kontinuerligt tillämpande av frågeställandet som didaktiskt verktyg.

Sammanfattning

Tidigare forskning, bland andra Palincsar & Brown, 1984, och Pressley, 1992, har visat att frågeställande utgör ett viktigt didaktiskt verktyg för att främja elevers läsutveckling. Det saknas dock studier som specifikt fokuserar relationen mellan olika typer av frågor och dess lärandepotential. I föreliggande artikel studeras denna relation. Här analyseras frågan som didaktiskt verktyg med hjälp av empiri hämtad ur textsamtal i årskurs 6 och 7. Läsförmågan diskuteras med utgångspunkt i begreppet textrörlighet. Studien visar hur frågorna stödjer eleverna i att läsa på, mellan och bortom raderna, identifiera, tillämpa och befästa läsförståelsestrategier, formulera egna frågeställningar till text och läsprocess, motivera och belägga tolkningar samt internalisera ett ämnesrelaterat språk i det egna ordförrådet.

Nyckelord: läsförståelsestrategier, undervisningsstrategier, textrörlighet, textsamtal, klassrumsforskning

Questioning as a didactic tool - a classroom-study of literary text-talks

Abstract

Within reading research the use of question formulation has been identified as an important didactic tool, Palincsar & Brown, 1984, and Pressley, 1992. This article is a contribution to investigations within this field. It studies the use of question-posing as a didactic tool based on empirical research carried out in two classes in grades 6 and 7. The study exemplifies the use of questions aimed to train pupils to read the lines, between and beyond them, to identify and establish reading-comprehension strategies, to formulate their own questions in relation to texts and reading-processes, to defend and verify interpretations and to internalize a meta-language within a personal vocabulary.

Keywords: reading comprehension, teacher skills, text movability, text-talks, classroom research.

Corresponding author: Anita Varga, Anita.Varga@hb.se

(Publicerad 30 september, 2016)

Artikeln som pdf

Anita Varga är utbildad ämneslärare i svenska och lektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Högskolan Väst och undervisar på ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Hon forskar om hur lärare kan stödja elevers läsutveckling via textsamtal kring skönlitteratur.

Nummer 17

Utskrift från http://www.forskul.se