Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Berättarteknik i elevberättelser från tidiga skolår

av A Nordlund

Elever i årskurs 3 ska kunna skriva berättelser med tydlig handling. Anna Nordlund har studerat hur elevernas berättarteknik utvecklas i en lågstadieklass. Resultaten visar att elevernas texter skiljer sig tydligt åt i årskurs 1 och att skillnaden kvarstår i de flesta fall genom hela lågstadiet. Trots att de elever som inte använder subjekt och predikat årskurs 1 utvecklar sitt ordförråd och sin satsbyggnad kommer de inte upp i samma utgångsläge som de starkaste eleverna hade redan i årskurs 1. I sin artikel lyfter hon olika utvecklingsområden för undervisning i skrivande av berättelser i tidiga skolår.

Sammanfattning

Ett viktigt kunskapskrav i årskurs 3 i svensk skola är att kunna skriva berättelser med tydligt handling. Med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig berättarteori undersöks i den här artikeln berättarteknik i elevberättelser från årskurs 1 till 3. Övergripande syfte är att få insikt i elevernas användning av berättarteknik för att stärka precisionsnivån i målbeskrivningar av vad slags berättarteknik barn i tidiga skolår kan förväntas kunna ta i bruk. Målet är att resultaten också ska kunna verka instruerande i undervisningspraxis. Under tre års tid har berättelser samlats in i samma klass. Totalt handlar det om fyra skrivtillfällen. Analyserna rör huvudsakligen återgivande av händelseförlopp med tidssamband och orsakssamband i en tydlig handling och användning av olika berättarperspektiv.

Nyckelord: narratologi, handling, berättarperspektiv, kunskapskrav, skrivundervisning, lågstadiet

Narrative techniques in children’s narrative in early school years

Abstract

Being able to write narratives with a plot is a proficiency in grade 3 in the Swedish school system. Using narratology this article examines narrative techniques in children’s narratives in early school years. The main objective is to increase the precision in the learning aims concerning narrative techniques children in early school years are expected to handle. An overall ambition is that the findings will be instructive also in the teaching practice. The texts analysed have been collected at four occasions from a class of pupils during their three first years of primary school. Mainly, the analyses concern depiction of temporal and causal relationships in a plot, and the use of different narrative perspectives.

Keywords: narratology, plot, narrative perspective, proficiency, L-1, elementary school

Corresponding author: Anna Nordlund, anna.nordlund@edu.uu.se

(Publicerad 30 september, 2016)

Artikeln som pdf

Anna Nordlund är lektor i didaktik med inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och forskare i projektet "Funktion, innehåll och form i samspel, Elevers textskapande i tidiga skolår". Hon har disputerat i litteraturvetenskap och skrivit två läromedel: Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år - åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga (2008) och Varför litteraturvetenskap? (2013). Hon är även litteraturdidaktisk utvecklare av Litteraturbankens utvecklingsportal Litteraturskolan.

Nummer 17

Utskrift från http://www.forskul.se