Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Innebörden av att kunna ’house hop’ – rörelsekunnande som kroppslig förståelse

av G Nyberg

Inom ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga. Innebörden av begreppet rörelseförmåga är däremot oklart, det kan beskrivas i termer som koordination, kroppsmedvetenhet och skapande av rörelser. Gunn Nyberg visar i sin artikel hur elevers 'kroppsliga förståelse' och utveckling av kroppsliga rörelser kan urskiljas. Denna kunskap kan bidra till att beskriva, identifiera och verbalisera, praktiskt kunnande. Resultaten i denna studie kan hjälpa lärare att diskutera och reflektera över vad det innebär att utföra en rörelse, och i undervisningen bidra till ett utvecklat kunnande i vid mening.

Sammanfattning

I den här artikeln presenterar jag en del av mitt avhandlingsprojekt (Nyberg, 2014) där syftet var att undersöka vad rörelseförmåga kan innebära i termer av vad ’man kan’ när man kan röra sig på olika sätt. Syftet med artikeln är att visa hur en fenomenografisk analys av elevers olika sätt att röra sig kan bidra till hur kunskapen om rörelsekunnande kan utvecklas. Den fenomenografiska analysen innebär att, i det här fallet, systematiskt undersöka hur elevers ’kroppsliga förståelse’ av en rörelse uttrycks genom olika sätt att röra sig. Resultatet av analysen visar även vilka aspekter av rörelsen som är möjliga att urskilja och erfara, vilket bidrar till en förståelse av vad det innebär att kunna en rörelse. I artikeln diskuterar jag hur en fenomenografisk ansats kan underlätta för lärare i idrott och hälsa att bortse från sina egna underförstådda antaganden om vad det innebär att behärska en rörelse och hur undervisningen i idrott och hälsa kan bidra till utveckling av rörelseförmåga. 

Nyckelord: kunnande, knowing-known, rörelsekunnande, dans, fenomenografi.

The meaning of knowing 'house hop' - movement capability as somatic grasping

Abstract

This article reports a part of a doctoral thesis (Nyberg, 2014) of which the aim was to explore what capability to move can mean in terms of ‘what there is to know’ when knowing how to move in specific ways. The aim with this article is to show how a phenomenographic analysis of students’ ways of moving can contribute to how knowledge about capability to move can be developed. The phenomenographic analysis means, in this case, to systematically study how students’ somatic understanding of a movement is expressed through different ways of moving. The result of the analysis also shows what aspects of the movement are possible to discern and experience. This in turn, contributes to a specifikation of what it means to know a movement. It is discussed in what way a phenomenographic approach can facilitate for PE teachers to understand what it means to know a movement from the students’ point of view and thereby ‘bracket’ one’s own underlying assumptions regarding what it means to master a movement. Additionally, a phenomenographic approach can provide ways of developing the teaching and learning of capability to move in the context of PE.

Key words: Knowing, Knowing-Known, Knowing in Moving, Phenomenography

Corresponding author: Gunn Nyberg, Ph. dr Educational Science, Sport Pedagogy, Dalarna University, Sweden, gny@du.se

(Publicerad 19 juni, 2015)

Artikeln som pdf

Gunn Nyberg är lektor i idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna och fil. dr i utbildningsvetenskap med inriktning praktiska kunskapstraditioner. Hon har arbetat i lärarutbildningen sedan 2001 och dessförinnan som lärare i idrott och hälsa, samt i svenska, under sexton år i grundskola och gymnasium.
gny@du.se

Nummer 15

Utskrift från http://www.forskul.se