Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling - kritiska röster från barn- och fritidsprogrammet

av M Wyszynska Johansson & I Henning Loeb

Bedömning och återkoppling har fått en central roll för att stärka elevernas lärande i en gymnasieskola med ambitioner om likvärdighet och kvalitet. Martina Wyszynska Johansson och Ingrid Henning Loeb beskriver i sin artikel olika didaktiska utmaningar som lärare står inför för att skapa lärandesituationer som eleverna kan identifiera som främjande av synlighet och delaktighet. Studien placerar sig i gränslandet mellan forskning om lärande för ett yrkesområde och bedömningsforskning.

Sammanfattning

Artikeln bygger på en intervjustudie med 70 gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet om deras erfarenheter av bedömning och återkoppling, vilket har fått en alltmer central roll genom att ses som processer som stärker lärandet. Yrkeselevers perspektiv på bedömning och återkoppling är ett outforskat område. Artikeln redovisar resultat om den skolförlagda delen av utbildningen. Två teman är i fokus: lärares bedömning och återkoppling samt kamratrespons. Eleverna anser att lärares återkoppling ofta är generell, att det är skriftliga uppgifter som ligger till grund för bedömning och att kunskapskravens termer är abstrakta. De flesta tycker att kamratbedömning är svårt och att det inte är deras uppgift att bedöma sina kamrater. Elevernas utsagor ger grund för att fundera över vilka slags lärandeprocesser som lärare behöver understödja, för att elever ska erfara mer delaktighet i bedömning. Den reser också kritiska frågor att diskuteras i utbildningspolitiska sammanhang. 

Nyckelord: yrkeselever, yrkesdidaktik, barn- och fritidsprogrammet, bedömning, återkoppling, kamratbedömning.

Vocational students' experiences of assessment and feedback. Critical voices from the Child and recreation program

Abstract

The article is based on an interview study with 70 students in the Child and recreation program in Swedish upper secondary school on their experiences of assessment and feedback. The central role of assessment and feedback has been increasingly recognized as promoting student learning, but there are yet no studies of vocational students’ experiences of learning vocational subjects. The article presents results on the experiences in school-based vocational education. Two themes are in focus: 1) teachers assessment and feedback and 2) peer feedback. The students experience the feedback from the teacher as general or vague and that written assignments are a dominant means of assessing vocational knowing. Also, the quality descriptors expressed in the knowledge requirements for grades are perceived as abstract and thus of little value to the students´ comprehension of the assessment of vocational knowing. Most students find peer feedback difficult and argue that it is not their task to assess their friends. Based on these results of student experiences and perspectives, the article points out the need for a strong teacher support in order to achieve student engagement and skills development in assessment processes.  

Key words: vocational students, vocational pedagogy, the Child and recreation program, assessment, feedback, peer feedback

Corresponding author: Martina Wyszynska Johansson, doctoral student, licentiate of philosophy, Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Sweden, martina.wyszynska.johansson@gu.se

(Publicerad 28 februari, 2015)

Artikeln som pdf

Martina Wyszynska Johansson har arbetat som lärare i barn- och fritidsprogrammet och har varit en av studenterna i den nationella forskarskolan för yrkesämnenas didaktik, där hon avlade lic.-examen i januari 2015. Nu undervisar hon också på Högskolan Väst.
martina.wyszynska.johansson@gu.se

Ingrid Henning Loeb är lektor vid Göteborgs universitet. Hon undervisar framför allt i yrkeslärarprogrammet. Hennes forskning handlar om undervisning i komvux, gymnasieskolans introduktionsprogram och om organiseringen av dessa utbildningar.
ingrid.henning-loeb@ped.gu.se

Nummer 14

Utskrift från http://www.forskul.se