Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Textbedömning i svenskämnet - attityder, erfarenheter och variation

av E Aldrin

En stor del av svensklärares arbete handlar om att läsa, bedöma och ge utvecklande feedback på texter. Förväntningen på likvärdig och rättvis textbedömning är stor både från samhället, eleverna och föräldrarna. Emilia Aldrin ger i denna artikel en intressant inblick i svensklärares attityder till och erfarenheter av textbedömning. Författaren uppmärksammar behovet av ett ökat medvetet arbete för utveckling av en gemensam bedömarnorm bland svensklärare.

Sammanfattning

Artikeln undersöker praktiserande svensklärares attityder och erfarenheter kring textbedömning, samt betydelsen av sociokulturella faktorer för bedömarvariation. Materialet består av en webbenkät som besvarats av 135 svensklärare i Västsverige verksamma i årskurs 7–9. Frågorna behandlade textbedömning generellt, det nya betygssystemet, samt bedömning och beskrivning av en autentisk elevtext. Resultaten visar flera goda exempel och erfarenheter, men också behov av ökad information från Skolverket på flera punkter. Vidare framkommer en påfallande bedömarvariation, som föreslås hänga samman med en stor variation i synen på textkvalitet bland deltagarna. Bedömarvariationens samspel med den sociala kontexten (läraren, dennes erfarenhet samt skolmiljön) är begränsad men visar ett intressant mönster som efterfrågar fortsatt forskning.

Nyckelord: bedömning, elevtexter, svensklärare, attityder, variation.

Text assessment in Swedish mothertongue education - attitudes, experiences and variation

Abstract

The article examines practicing high school teachers' attitudes towards and experiences of assessment of pupilstexts, as well as the influence of sociocultural factors on assessment variation. The data consists of a digital survey with 135 participants who were practicing teachers in Swedish as a mother tongue in grades 7-9 at schools in western Sweden. Survey questions focused on text assessment in general, the new Swedish system for grading, as well as assessment and description of an authentic pupil text. Results highlight a number of good examples and interesting experiences regarding text assessment, but also need of extended information from SKOLVERKET. Further, the results display a notable assessment variation, which is suggested to be a result of the substantial variation in participants' view on text quality. There is limited covariation between assessment variation and social context (in terms of the teacher, his or her teaching experience and school environment), but some interesting patterns in need of further research are identified.

Keywords: assessment, pupil texts, mother tongue education, attitudes, variation

Corresponding author: Emilia Aldrin, Halmstad University, School of education, humanities and social sciences, Sweden, emilia.aldrin@hh.se

(Publicerad 28 februari, 2015)

Artikeln som pdf

Emilia Aldrin är lektor i svenska språket och verksam inom ämneslärarutbildningen i svenska på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning rör sig främst inom sociolingvistiken och behandlar relationen mellan språk och samhälle. I den här studien intresserar hon sig för elevtextbedömning ur ett socialt perspektiv.
emilia.aldrin@hh.se

Nummer 14

Utskrift från http://www.forskul.se