Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Nummer 14, februari 2015

I detta nummer av ForskUL märks omstruktureringen av lärarnas arbete. Två artiklar berör olika aspekter av bedömningsproblematik. En studie behandlar lärarstudenters kunskaper och resonemang om ett av läroplanens syften som ska genomsyra verksamheten - miljö och hälsa. För att lärarprofessionen ska kunna utveckla en gemensam kunskapsbas krävs inte bara systematiserade studier som dessa. Den fjärde artikeln i detta nummer är ett exempel på behovet av utveckling av metod och begrepp för att kunna bygga ett eget forskningsfält. Artikeln visar på nödvändigheten att både bygga kunskap som skapar förståelse samt ett artikulerat språk för att utveckla undervisningen.

Från ord till rörelser och dans - en analys av rörelsekunnandet i en dansuppgift

av I Carlgren & G Nyberg

Elevens kunnande och hur kunskap om kunnande kan utvecklas är utgångspunkten i Ingrid Carlgren och Gunn Nybergs artikel. Artikeln utgör en grund för att diskutera utformningen av undervisningen i rörelse och dans, såväl som bedömning av rörelsekunnande. Den ger ett teoretiskt såväl som metodologiskt bidrag till studier av kunnande.

Artikeln som pdf

Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling - kritiska röster från barn- och fritidsprogrammet

av M Wyszynska Johansson & I Henning Loeb

Bedömning och återkoppling har fått en central roll för att stärka elevernas lärande i en gymnasieskola med ambitioner om likvärdighet och kvalitet. Martina Wyszynska Johansson och Ingrid Henning Loeb beskriver i sin artikel olika didaktiska utmaningar som lärare står inför för att skapa lärandesituationer som eleverna kan identifiera som främjande av synlighet och delaktighet. Studien placerar sig i gränslandet mellan forskning om lärande för ett yrkesområde och bedömningsforskning.

Artikeln som pdf

Redaktionell kommentar, 2015:14

av Solweig Eklund

I mars 2009 utkom första numret i denna skriftserie - Forskning om undervisning och lärande - och här kommer det fjortonde numret. Eftersom det är sista numret jag ansvarar för som redaktör känns det naturligt att göra en liten summering. Vad har hänt med skriften och inom ämnesområdet under dessa första sex år?

Artikeln som pdf

Textbedömning i svenskämnet - attityder, erfarenheter och variation

av E Aldrin

En stor del av svensklärares arbete handlar om att läsa, bedöma och ge utvecklande feedback på texter. Förväntningen på likvärdig och rättvis textbedömning är stor både från samhället, eleverna och föräldrarna. Emilia Aldrin ger i denna artikel en intressant inblick i svensklärares attityder till och erfarenheter av textbedömning. Författaren uppmärksammar behovet av ett ökat medvetet arbete för utveckling av en gemensam bedömarnorm bland svensklärare.

Artikeln som pdf

Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan

av C Persson & A-C Sollerhed

I Lgr 11 finns en antal övergripande perspektiv, däribland hälsa och miljö, som ska uppfyllas i samtliga ämnen. Hälsa finns dessutom explicit i ämnet idrott och hälsa. Christel Persson och Ann-Christine Sollerhed har studerat lärarstudenters resonemang under en kurs i ämnet idrott och hälsa. Författarna menar att hälsoundervisningen kan tjäna på att utvidgas till att omfatta även omgivningen, miljön, och inte bara individens livsstil.

Artikeln som pdf

Utskrift från http://www.forskul.se