Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Är det man ser det som sker? - En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus

av H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

De naturvetenskapliga ämnena kan av vissa elever upplevas som svåra. Detta kan leda till att de känner sig exkluderade och att ämnena inte uppfattas som engagerande. Det har varit utgångspunkten i denna studie som Helena Danielsson Thorell, Carina Andersson, Anders Jonsson och Andreas Holst har gjort utifrån en laboration om strålning. De har med designbaserad metod undersökt hur elevers delaktighet och förståelse kan öka genom att göra genomtänkta förändringar av introduktionen av och instruktionerna till en laborativ uppgift.

 

Sammanfattning
 
Studien visar att elevers delaktighet och inkludering ökar som en konsekvens av genomtänkta förändringar av en laboration. Resultaten indikerar att det krävs mer än en ytlig betraktelse av laborationen för att upptäcka hur eleverna interagerar och hanterar uppgiften. En laboration som handlar om strålning studerades ur elevers perspektiv, för att få en uppfattning om hur lärarens intentioner realiserades. Laborationstillfällena följdes genom observationer med ljudinspelningar och anteckningar som sedan analyserades. Under studien förändrades designen av laborationen i syfte att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Observationerna från ursprungstillfället visade inte många tecken på självständigt agerande. Efter två cykler av analys och förändring styrde eleverna i hög grad själva över hur mätdata samlades in och tolkades.
 
Nyckelord: laborationer, elevperspektiv, designbaserad metod, agens, övergripande och närliggande syften, didaktiska val, inkludering.

(Publicerad 29 september, 2014)

Artikeln som pdf

Carina Andersson är lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik och arbetar som förstelärare i grundskolan.

Anders Jonsson är lärare i biologi och kemi och arbetar som förstelärare på gymnasiet.

Helena Danielsson Thorell är lärare i kemi och matematik, har doktorerat i kemi och arbetar som lektor på gymnasiet.
helena.danielsson@stockholm.se

Andreas Holst är lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik och arbetar som förstelärare i grundskolan.

Nummer 13

Utskrift från http://www.forskul.se