Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Lärarens roll i barns lärande med en ny musikteknologi. Det svenska bidraget till det europeiska forskningsprojektet MIROR

av C Wallerstedt, P Lagerlöf, N Pramling, B Olsson, I Pramling Samuelsson

Teknologi i undervisningen är designad för att användas på ett visst sätt. Denna studie visar att barn spontant inte säkert är intresserade av eller har en relation till den avsedda användningen. Författarna har studerat hur yngre barn använder och förstår musikteknologi på annat sätt än den designats för och hur lärarens roll påverkar elevers musikinlärning. Läraren spelar en viktig roll för att rama in leken, introducera barnen för redskapen och de musikaliska problemen, samt att stötta dem genom att rikta uppmärksamheten mot både deras eget spel och även hur detta låter, då lyssningen har en viktig betydelse i kunskap om musik.

Sammanfattning

I denna text presenteras den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt om barns teknologirelaterade musiklärande kallat MIROR (EU FP7-ICT). En teknologi designad för att stödja barns musikaliska improvisation och komposition studeras i användning. Barn 4–8 år gamla prövar teknologin enskilt och tillsammans och med och utan vuxen deltagare. Tre teman presenteras: (i) hur barnen använder och förstår teknologin på annat sätt än vad den designats för, (ii) hur lärare bidrar genom att delta i barnens lek med teknologin och (iii) hur läraren stöttar barnens musikaliska problemlösning. Trots att teknologin är designad för att vara självinstruerande och upprätta en musikalisk dialog med barnet, visar det sig att andra medskapare (andra barn och/eller en vuxen) är avgörande för att barnen ska interagera med teknologin på ett sådant sätt. Avslutningsvis diskuterar vi kort några övergripande frågor om teknologi och lärande.

Nyckelord: musik, didaktik, ny teknologi, kreativitet, lärande.

The role of the teacher in children’s learning with new music technology: The Swedish contribution to the European research project MIROR

Abstract

In this article we present the Swedish part of an international research project on technology-mediated music learning with children, entitled MIROR (EU FP7-ICT). A technology designed to support children’s musical improvisation and composition is studied in use. Children 4-8 years interact with the technology by themselves, together, and with and without an adult participant. Three analytical themes are presented: (i) how the children use and understand the technology in ways different to its designed purpose; (ii) how teachers contribute to the development of the activity through participating in children’s play with the technology, and (iii) how the teacher scaffolds children’s musical problem-solving. Despite the technology being designed to be self-instructive and to establish a musical dialogue with the child, other participants (other children and/or an adult) are decisive for the children to interact with the technology in this way. Finally, some overarching questions regarding technology and learning are discussed.

Keywords: music, didactics, new technology, creativity, learning

Corresponding author: Cecilia Wallerstedt, Associate Professor, The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS), University of Gothenburg, cecilia.wallerstedt@gu.se

(Publicerad 28 maj, 2014)

Artikeln som pdf

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik och forskar om musik och lärande i relation till ny teknologi och nya medier, samt om yngre barns lärande i estetiska ämnen. cecilia.wallerstedt@gu.se

Pernilla Lagerlöf är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Hon studerar bland annat hur barn och lärare interagerar med och i anslutning till ett datorprogram för musikimprovisation.

Niklas Pramling är professor i pedagogik. Han leder den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa).

Bengt Olsson är professor emeritus vid högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot tidigare åldrar vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs uiversitet.

Nummer 12

Utskrift från http://www.forskul.se