Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning

av M Oja, B Sjöberg & M Johansson

Den sociala interaktionen i slöjdsalen ger elever möjlighet att kommunicera sina tankar verbalt, icke-verbalt och visuellt, när de ska gestalta ett arbetsförlopp eller tilltänkt slöjdföremål. Minna Oja, Barbro Sjögren och Marléne Johansson visar i sin artikel hur denna kommunikation kan användas som resurs för lärande. Författarna belyser kunskaper som kan utgöra grunden för livskompetens och speglar vad eleverna kan lära sig under slöjdlektionen utöver de traditionella hantverkskunskaperna.

Sammanfattning

Föreliggande artikel fokuserar kommunikativa aspekter i slöjdundervisning och baserar sig på en delstudie inom projektet ”Lärandets uttryck i slöjdpraktiker”. Det empiriska materialet består av videodokumentation av ett undervisningstillfälle i textilslöjd. I artikeln redogörs för studiens forskningsresultat som speglar hur olika kommunikativa aspekter används som resurs för lärande under ett slöjdtillfälle i skolan. Resultaten kan bidra till att stärka slöjdens roll som skolämne då de visar att elever, utöver sådant som kan uppfattas som traditionella slöjdkunskaper, också ges möjligheter att bli delaktiga i värdegrundsfrågor som finns inbäddade i kommunikationen.

Nyckelord: slöjd, slöjdpedagogik, lärande, kommunikation, handling.

Communications embedded resource for learning in Sloyd education

Abstract

The present article focuses the communicative aspects in sloyd education and is based on a study within the project “Learning expression in sloyd practices”. The aim of the study was to obtain more knowledge about communication – verbal, non-verbal and visual communication – to be used as a resource for learning. The empirical material consists of video documentation during lessons in textile handicraft. The article outlines the study's findings which reflect how the different communicative aspects are used as a resource for learning during the sloyd lessons in school. The results may help to strengthen the role of the school subject sloyd when they show that students, in addition to things that can be perceived as traditional handicraft skills, also are given opportunities to become involved in fundamental values that are embedded in the communication.

Keywords: sloyd education, crafts, learning, communication, action

Corresponding author: Marléne Johansson, professor, Åbo Academi University, Faculty of education and welfare studies, Finland, marljoha@abo.fi

(Publicerad 28 maj, 2014)

Artikeln som pdf

Minna Oja har en magister i pedagogik med slöjdpedagogik som huvudämne. Hon arbetar som lektor i textilslöjd vid Kungsvägens skola i Sibbo, Finland.

Barbro Sjöberg är doktor i pedagogik med slöjdpedagogik som huvudämne. Hon jobbar som lärarutbildare, lektor i textilslöjd, vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten i Vasa, Finland.

Marléne Johansson är professor i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, där hon förestår ett slöjdpedagogiskt resurscenter med nordiska doktorander. Hon arbetar även som professor i slöjd vid HDK, Göteborgs universitet och som professor i formgivning, kunst och håndeverksdidaktikk vid Högskolan i Telemark, Norge. marljoha@abo.fi

Nummer 12

Utskrift från http://www.forskul.se