Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Datorn i skolans tyskundervisning ur ett elevperspektiv – Om svenska gymnasieelevers syn på datormedierad kommunikation och lärandet

av Christine Fredriksson

Användningen av datorer i språkundervisningen kan utveckla elevernas vilja att kommunicera, visar Christine Fredriksson i sin studie. Elever som kommunicerade genom chatt-verktyg var aktiva i sin lärprocess och vidareutvecklade både ordföråd och grammatiska färdigheter. Jämfört med traditionella samtalsövningar var de även mer medvetna om sitt egna lärande.

Sammanfattning

 I artikeln presenteras resultat från en pilotstudie om svenska gymnasieelevers användning av datorer i tyskundervisningen. Syftet var att ta reda på hur eleverna upplever chattkommunikation som inlärningsverktyg, jämfört med muntliga samtal. Resultatet visar att båda kommunikationsformer upplevdes att ha väckt elevers vilja att kommunicera på tyska och ha utvecklat medvetenhet om det egna lärandet. Eleverna i chattgruppen var dock överlag mer positiva och mer medvetna om interaktionsformens positiva effekt på lärandet, än eleverna i samtalsgruppen. Detta tyder på att modaliteterna och interaktionserbjudanden i chatt verkar kunna ge bättre förutsättningar för att elever ska kunna utveckla kommunikativ kompetens i tyska. Studien visar också att eleverna efter experimentet använder sina datorer i väldigt liten utsträckning i sin tyskundervisning. Ett behov av en riktad pedagogisk insats för att ändra elevernas datoranvändning, och för att både eleverna och läraren ska bli involverade i utvecklingsprocessen, har identifierats.

Nyckelord: tyskundervisning, elevattityder, chatt, kommunikativ kompetens, datormedierad kommunikation.

(Publicerad 17 december, 2013)

Artikeln som pdf

Christine Fredriksson är universitetslektor i tyska vid Högskolan Dalarna och undervisar i webbaserade kurser i tyska på grundnivå och avancerad nivå. Hon är delaktig i utvecklingsarbetet av kurser i språkdidaktik inom det nya ämneslärarprogrammet.
Hennes nuvarande forskning belyser interaktionen i textbaserad chatt mellan studenter med olika språklig bakgrund i webbaserade tyskstudier.

Nummer 11

Utskrift från http://www.forskul.se