Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Nummer 11, december 2013

Artiklarna i detta nummer visar olika aspekter av lärarens professionella yrkesutövning. Användning av datorer i språkundervisningen behandlas i en artikel och visar hur det utvecklar elevers vilja att kommunicera. En artikel presenterar ett projekt som syftar till att öka medvetenheten om homo- och bisexuella lärares vardag i svensk skola och förskola genom att belysa några av dessa lärares erfarenheter. Att tolka och analysera kursplaner är också en stor del av yrkesutövningen. Här presenteras en artikel som visar på skillnader i ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet.

Svenska och svenska som andra språk i Gy11 - två jämbördiga ämnen?

av Catarina Economou

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet lägger större vikt vid personlighetsutvecklande, bildande och kreativt innehåll än svenska för andraspråk, som har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. Det är en av Catarina Economous slutsatser då hon har granskat och jämfört de olika ämnesplanerna. Bland annat belyser hon att skönlitteraturläsning för en tynande tillvaro i svenska som andraspråk. Hon ser en risk för exkludering av elever som läser svenska som andraspråk och understryker behovet av att alla elever bör få samma möjligheter till språk- och personlighetsutveckling.

Artikeln som pdf

Redaktionell kommentar

av Solweig Eklund

Detta är andra numret av Forskning om undervisning och lärande i sin nya utformning, en vetenskaplig tidskrift on-line. Artiklarna i det här numret representerar forskning som är central för yrkesutövningen, nämligen om villkoren för elevers lärande. Nummer elva utgörs av tre artiklar.

Artikeln som pdf

Datorn i skolans tyskundervisning ur ett elevperspektiv – Om svenska gymnasieelevers syn på datormedierad kommunikation och lärandet

av Christine Fredriksson

Användningen av datorer i språkundervisningen kan utveckla elevernas vilja att kommunicera, visar Christine Fredriksson i sin studie. Elever som kommunicerade genom chatt-verktyg var aktiva i sin lärprocess och vidareutvecklade både ordföråd och grammatiska färdigheter. Jämfört med traditionella samtalsövningar var de även mer medvetna om sitt egna lärande.

Artikeln som pdf

Att förhålla sig till heteronormen i förskola och skola - Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den heteronormativitet de upplever på arbetsplatsen.

av Mattias Lundin

Den heterosexuella normen i skolan skapar förväntningar på pojkar, flickor, män och kvinnor. Homo- och bisexualitet uppfattas i stor utsträckning som avvikande och fokus hamnar lätt på den kroppsliga sexualiteten. Detta gäller inte minst lärare i förskola och skola. Mattias Lundin har i sin studie visat att homo- och bisexuella lärare har svårigheter att säga ifrån och anpassar sig för att inte bli outade som homo- eller bisexuella samtidigt som flera har goda erfarenheter av att vara förebildskapande när de väljer att vara öppna för elever med sin sexualitet.

Artikeln som pdf

Utskrift från http://www.forskul.se