Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Medverka

Vill du medverka med en artikel i Forskning om undervisning och lärande är du mycket välkommen.

Anvisningar | Artikeln bör ha följande moment | Riktlinjer för referenslista | Peer review

Följande anvisningar gäller för dig som skickar in en artikel:

 1. Artikeln ska vara skriven på svenska i wordformat och lämnas i två exemplar. Den ena versionen förses med ett försättsblad med författarens namn, födelseår och fullständiga kontaktuppgifter, utan bilder och figurer inlagda. Den andra versionen ska ha radnummer, infogade bilder och vara helt avidentifierad för att kunna skickas anonymt till granskare. All information som identifierar författaren tas bort från filen, vilket inkluderar hänvisning till personlig information såsom referenser och fotnoter. Där information har tagits bort förklaras detta inom parentes. Metadata som signatur och institutionsuppgifter i dokumentets egenskaper ska vara borttagna.

 2. Artiklarna ska ha mellan 5 000 och 8 000 ord exklusive referenser och sammanfattning.

 3. En sammanfattning om 1000 tecken med blanksteg, samt nyckelord, ska ingå, samt en abstract på engelska med Key words.

 4. Använd inte fler än tre rubriknivåer.

 5. Diagram och figurer bör vara tydligt markerade till den del av texten som de avser, men de ska inte läggas in i texten. Bilder ska biläggas separat som pdf eller jpg.

 6. Referenserna ska skrivas enligt Harvardsystemet, se nedan.

 7. Artikeln skickas via e-post till info@forskul.se

Artikeln bestå av följande moment

Titel

Sammanfattning

En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser.
En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Nyckelord

Engelsk titel

Abstract

På engelska: En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet i artikeln. (1 000 tecken med blanksteg.)

Keywords

Introduktion

Artikeln inleds med en bakgrundsbeskrivning som innehåller en genomgång av tidigare relevant forskning. Syfte och forskningsfråga/-or presenteras samt de avgränsningar som gjorts.

Material och metod

Här beskrivs de metoder och material som använts. Beskrivningen skall vara så detaljerad och noggrann att andra ska kunna bedöma tillförlitligheten och upprepa försöken. Metodbeskrivningen kan bestå av hänvisningar till andra publikationer där metoden/erna är utförligt beskrivna.

Resultat

Här redovisas resultaten. Vid behov illustreras resultaten med hjälp av till exempel tabeller, diagram, och fotografier.

Diskussion och slutsatser

Författaren värderar de resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området.

Referenser

Tidskriften tillämpar Harvardsystemet. Alla referenser som används i artikeln ska finnas med i referenslistan.

Harvardsystemet består av två delar, texthänvisningar i löpande text och en samlad referensförteckning i slutet.

Texthänvisningar markerar att textavsnittet inte skrivits av författaren själv. Texthänvisning i löpande text skrivs inom parentes med författarens efternamn, utgivningsår och eventuell sidhänvisning; (Hattie, 2009, s. 15). Om författarna är två eller tre kan &-tecknet användas; (Mehan, Villanueva & Lintz, 1996). Om det finns fyra eller flera författare till samma bok skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och m.fl. för att visa att det finns flera författare; (Johnson m.fl., 2001, s. 226).

När personlig författare saknas, till exempel publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc, Skrivs namnet som huvuduppslag; (Skolverket, 2001)

Referenserna samlas i en referenslista i slutet av artikeln.

Riktlinjer för referenslista

Referenslistan presenteras i alfabetisk ordning och innehåller författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation enligt följande:

Böcker

Butler, J. (1997). Exitable Speech: A politics of the Performative. New York: Rutledge.

Granath, G. (2008). Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. Göteborg: Göteborgs universitet.

E-böcker

För böcker som är lästa/nerladdade via ett bibliotek eller en bokhandel ska samma uppgifter finnas med som för tryckta böcker. På slutet med tillägget: E-bok.

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på Internet. Samma information ska finnas med som för tryckta böcker men med en fullständig URL-adress (http://...) samt åtkomstdatum då boken laddade ner/lästes. Om den kompletta URL: en blir väldigt lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var boken hittades; exempelvis http://books.google.se/

Webbsidor/internetkällor

För internetkällor inkluderas i den mån det finns tillgängligt följande uppgifter: författarens, organisationens eller myndighetens namn; årtal då det citerade senast ändrades (om tillgängligt); dokumentets eller sidans titel; webbplatsens titel eller ägare; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då dokumentet/informationen hämtades från dess plats på nätet.

Quennerstedt, M., Öhman, M. & Ericsson, C. (2008) Physical Education;in Sweden – a national evaluation. Education–line, tillgänglig http://www.leeds.ac.uk/educol/BEID.html. [Hämtad den 20 aug. 2012 från http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/169508.pdf]

Organisationer

Organisationer, myndigheter, föreningar etc står som författare när publikationen inte har någon speciell upphovsman:

Skolverket (2008). Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Fritzes.

Riksdagstryck

Typ. år/år:nummer. Eventuell titel. Stockholm, departement (eller utskott eller motsvarande)

Proposition 2010/11:20. Legitimation för lärare och förskollärare. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Lagar och författningar

För lagar och författningar inkluderas publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande), titel på lagen, utgivningsort och utgivare.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Akademiska avhandlingar

Samma uppgifter som för böcker plus uppgift om universitet där examen är avlagd. Förkortningen Diss. används för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling.

Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. (Diss.) Umeå: Umeå universitet.

Tidskriftsartiklar

Referenser till tidskriftsartiklar inleds med artikelns författare följt av år och titel. Tidskriftens titel skrivs med kursiv stil:

Dahllöf, U. (1989). Nyckelproblem i den svenska pedagogikens forskningsutveckling, Forskning om utbildning, vol. 16, nr. 4, ss. 4-20.

Lathund för avidentifiering av dokument

De dokument du skickar till ForskUL ska vara avidentifierade. Det innebär inte bara att författarens namn ska tas bort utan även att all metadata som användarnamn och initialer är anonymiserade.

Genom att ändra inställningarna i ditt ordbehandlingsprogram försäkrar du att dina dokument, och de kommentarer du lämnar i andra dokument är anonyma. Du kan välja att bara skriva X eller att helt ta bort författarinformation.

Om ett dokument innehåller kommentarer i form av ”spåra ändringar” kan initialerna endast ändras av den som har gjort kommentarer i dokumentet. Detta är alltså ingenting som enkelt kan avidentifieras i efterhand.

Nedan följer en kort instruktion för hur du ändrar användarnamn och initialer:

PC:

Gå in på spåra ändringar (pilen t höger), under fliken granska, och välja "ändra användarnamn" Alternativt - välja "alternativ" under fliken Arkiv. - oavsett tar dessa val dig fram till Word-alternativ och under första rubriken "Allmänt", kan man ändra användarnamn och initialer.

Mac:

Kom till ”inställningar för word” genom att välja ”alternativ" under fliken Word. Under& ”användarinformation” kan du ändra författarnamn och initialer. Eller helt ta bort personlig information under ”säkerhet” genom att kryssa i den rutan under "Sekretessalternativ"

Peer review

De artiklar som publiceras i Forskning om undervisning och lärande genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att de publicerade forskningsartiklarna håller vetenskapligt god kvalitet.

Innan en artikel skickas på granskning, har den bedömts och sållats ur av redaktionen. Artiklar kan redan i detta stadium refuseras om forskningsresultaten inte bedöms vara i linje med tidskriftens syfte och inriktning eller om de har stora vetenskapliga eller språkliga brister.

De artiklar som har sållats ut av redaktionen sänds vidare för granskning.

Kommunikationen under granskningsprocessen sker elektroniskt, genom e-post och digitala dokument. Granskningsprocessen kan då effektiviseras, men traditionella, högkvalitativa peer review-kriterier tillämpas för samtliga artiklar som antas för publicering.

Varje artikel sänds till minst två oberoende granskare. Processen är blind åt båda håll; artikelförfattarna vet inte vilka som har granskat deras texter och granskarna får inte veta vem som skrivit artikeln. Artikelförfattarna får aldrig veta vilka granskarna har varit. Det är däremot fritt för en granskare att ta kontakt med författare, efter det att artikeln har publicerats.

De vetenskapliga granskarna ombes att ge sitt utlåtande om artikeln i ett antal frågor, relevanta ur ett vetenskapligt och formellt perspektiv för en vetenskaplig artikel, och att bedöma artikelns kvalitet med utgångspunkt från principerna kunskapstillskott, praktisk relevans, resultatens användbarhet, teoretisk och metodisk kvalitet och läsbarhet, struktur och språklig framställning. Sedan sker en redaktionell bedömning av artikeln i ett av fyra alternativ:

 • Kan publiceras i befintligt skick

 • Kan publiceras efter mindre förändring/ar

 • Ny bedömning efter större förändring/ar

 • Kan ej publiceras

Det slutgiltiga beslutet för att anta en forskningsartikel, och att ge rekommendationer till författarna, tas av redaktionen.

Utskrift från http://www.forskul.se